EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. Ю. Молотковець, В. І. Цимбалюк, А. В. Корсак, В. В. Ліходієвський, Ю.Б.Чайковський

  МОРФОЛОГІЯ РЕГЕНЕРАЦІЙНОЇ НЕВРОМИ ТРАВМОВАНОГО ПЕРИФЕРІЙНОГО НЕРВА ЗА УМОВ ВІДТВОРЕННЯ НЕГАЙНОГО ЗВАРНОГО ЕПІНЕВРАЛЬНОГО З’ЄДНАННЯ КУКС ТА ЧАСТКОВОЇ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КІНЦІВКИ


  Про автора: В. Ю. Молотковець, В. І. Цимбалюк, А. В. Корсак, В. В. Ліходієвський, Ю.Б.Чайковський
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Pозроблена експериментальна модель оперативного втручання на травмованому периферійному нерві шляхом формування негайного зварного епіневрального з’єднання кукс та часткової іммобілізації кінцівки. Було використано нейрогістологічний метод дослідження, за допомогою якого вивчено морфологічну картину периферійного нерва в ділянці рененераційної невроми та дистального відрізку через 5 місяців після оперативного втручання. Встановлено, що одночасне використання техніки зварного епіневрального з’єднання кукс та часткової іммобілізації кінцівки у післяопераційному періоді приводить до рівномірного дозрівання сполучної тканини невроми та більш повної її невротизації.
  Ключові слова периферійний нерв, зварне епіневральне з’єднання, часткова іммобілізації кінцівки, регенерацйна неврома
  Список цитованої літератури
  • Honcharuk O. O. Anatomo-funktsionalni kryterii ta diahnostychno-likuvalnyi alhorytm pry poshkodzhenni peryferiinykh nerviv nyzhnikh kintsivok / O. O. Honcharuk // Ukrainskyi neirokhirurhichnyi zhurnal. – Kyiv, - 2005. – No.2. - S. 46-49.
  • Grintsov A. G. Ispolzovanie elektrobiologicheskoy svarki myagkih tkaney v hirurgii / A.G. Grintsov, O.V. Sovpel, L.I. Vasilenko // Klin. anatomiya ta operativna hirurgiya. – 2005. – No. 4/5. – S. 77–79.
  • Kolomiytsev A. K. Byistryiy metod impregnatsii azotnokislyim serebrom elementov perifericheskoy nervnoy sistemyi, prigodnyiy dlya tselloidinovyih i parafinovyih srezov / A. K. Kolomiytsev, Yu. B. Chaykovskiy T. L. Tereschenko // Arhiv anatomii, gistologii i embriologii. 1981. No 8. C. 93 – 96.
  • Korsak A. V. Reaktivnyie izmeneniya motoneyronov dvigatelnogo tsentra travmirovannogo sedalischnogo nerva v usloviyah vozdeystviya vyisokochastotnogo elektrohirurgicheskogo instrumenta / A. V. Korsak, Yu. B. Chaykovskiy, L. M. Sokurenko [i dr.] // Meditsinskie novosti Gruzii. - 2016. – No.2 (251). - S. 77-83.
  • Paton B. E. Tkanesohranyayuschaya vyisokochastotnaya elektrosvarochnaya hirurgiya: atlas / B. E. Paton, O. N. Ivanova // Institut elektrosvarki im. E.O. Patona. - K.: Vid-vo "Naukova dumka", - 2009. - 200 s.
  • Polishchuk M. Osnovy mikrokhirurhii: navchalnyi posibnyk dlia likariv-interniv / M. Polishchuk, Yu. Pedachenko // - K.: Interservis, - 2011. - 79 s.
  • Patent Ukrainy na korysnu model № 101487, MPK (2015.01) A61D 1/00 G09B 23/28 (2006.01). Sposib vidnovlennia prostorovoi tsilisnosti travmovanoho peryferychnoho nerva statevozrilykh shchuriv-samtsiv / Tsymbaliuk V.I., Molotkovets V.Iu., Kvasha M.S., Medvediev V.V., Molotkovets K.M.; Zaiavnyk ta patentovlasnyk DU "Instytut neirokhirurhii im. akad. A.P. Romodanova NAMN Ukrainy". - № u2015 04142; zaiavl. 28.04.2015; opubl. 10.09.2015, Biul. No.17.
  • Klimovskaya A. I. Coulomb interactions at the silicon wire-nervous tissue interface / A.I. Klimovskaya, Yu. B. Chaikovsky, O.V. Naumova [et al.] // World of Medicine and Biology. - 2016. - №1 (55). - С.136-141.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(62), 2017 рік , 152-156 сторінки, код УДК 616.8-091:[616.001-41 + 616-74 + 616.089.22]
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-4-62-152-156