EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Cкріннік Є.А.

  ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВОГО ПРОЦЕСУ МЕДИЧНОГО ВНЗ


  Про автора: Cкріннік Є.А.
  Рубрика МЕДИЧНА ОСВІТА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Визначені особливості формування ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу життя студентів-медиків в умовах навчально-виховного процесу вищого медичного навчального закладу. Розкритий зміст понять цінності здоров’я та цінності здорового способу життя. Висвітлене значення аксіології, деонтології, валеології та фізичного виховання у професійній підготовці майбутніх лікарів.
  Ключові слова цінності здоров'я, студенти-медики, професійна підготовка
  Список цитованої літератури
  • Akademiia. Istoriia rozvytku fizychnoi rekreatsii [Internet]. Kyiv: Akademiia; 2013 [onovleno 2017 Lys 22; tsytovano 2017 Hrud 22]. Dostupno: http://academia-pc.com.ua/  
  • Etyka sohodni. Aksiolohichni zasady etyky [Internet]. Kyiv: Etyka sohodni; 2015 [onovleno 2015 Zhov 08; tsytovano 2017 Zhov 20].  Dostupno: http://www.etica.in.ua/aksiologichni-zasadi-etiki/
  • Kuznetsova VH. Formuvannia humanistychnykh tsinnostei u maibutnikh vchyteliv [avtoreferat]. Luhansk: Luhan. derzh. ped. un-t; 2001. 20 s.
  • LNMU. Tematychnyi plan praktychnykh zaniat dlia anhlomovnykh studentiv I kursu stomatolohichnoho fakuletu [Internet]. Lviv: LNMU; 2014 [ onovleno 2017 Ver 28; tsytovano 2017 Hrud 29]  Dostupno: http://www. meduniv.lviv.ua/files/kafedry/fizreabilit/thematic plan workshops1 med-30h elective.doc
  • LNMU. Tematychnyi plan praktychnykh zaniat studentiv I kursu stomatolohichnoho fakultetu [Internet]. Lviv: LNMU; 2014 [ onovleno 2017 Ver 4; tsytovano 2017 Hrud 17] Dostupno:http://www.meduniv.lviv. ua/files/kafedry/fizreabilit/ templ_praktichnih_zanyat_-_i_kurs_stom_fak.doc  
  • Lupalo OV, Yemets AV, Skrinnik YeO, Donchenko VI. Robocha prohrama z navchalnoi dystsypliny «fizychne vykhovannia» dlia studentiv osvitnoi kvalifikatsii «Mahistr stomatolohii». Poltava: VDNZU «UMSA», 2016. 14 s.
  • Ostraus YuM. Naukovi konferentsii. Tsinnisni oriientatsii yak komponent profesiino-komunikatyvnoi kultury maibutnikh simeinykh likariv [Internet]. Kyiv: Naukovi konferentsii; 2014 [onovleno 2017 Lys 09; tsytovano 2017 Hrud 17]. Dostupno: http://int-konf.org/konf122014/945-ostraus-yu-m-cnnsn-oryentacyi-yak-komponent-profesyno-komunkativnoyi-kulturi-maybutnh-smeynih-lkarv.html
  • Pavlova YuO. Ozdorovcho-rekreatsiini tekhnolohii ta yakist zhyttia liudyny. Lviv: LDUFK; 2016. 356 s.
  • Portal navchannia. Ovolodinnia osnovnymy  zasobamy rozvytku hnuchkosti, sprytnosti ta shvydkosti [Internet]. Kyiv: Portal navchannia; 2013 [onovleno 2013 Ber 6; tsytovano 2017 Hud 30]. Dostupno: http: //nauch.com.ua/fizika/79783/index.html?page=6
  • Portal osvitno-informatsiinykh posluh. Deontolohiia yak rozdil etyky [Internet]. Kyiv: Studentska konsultatsiia; 2014 [onovleno 2017 Lys 30; tsytovano 2017 Hrud 12].  Dostupno: http://studcon.org/deontologiya-yak-rozdil-etyky
  • Skliarov YeIa, Martyniuk IO, Lemishko BB, Sanolohiia i valeolohiia – dvi rivnoznachni haluzi medytsyny. Praktychna medytsyna. 2003 Trav 12;9(5):120–2.
  • Sorokina SI, Teslenko OI, Sorokina YeO.Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia studentiv-medykiv za dopomohoiu okremykh inovatsiinykh osvitnikh tekhnolohii. Materialy Vseukr. navch.- metod. konf. Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia studentiv-medykiv zasobamy osvity; 2011 Kvit 22-24; Poltava. Poltava: UMSA; 2011, s.88-89.
  • TDMU. Metodychna vkazivka dlia praktychnoho zaniattia z dystsypliny «vydy ozdorovcho-rekreatsiinoi rukhovoi aktyvnosti» dlia studentiv I kursu medychnoho fakultetu [Internet]. Ternopil: TDMU; 2014 [onovleno 2014 Sich 14; tsytovano 2017 Zhov 15]. Dostupno: http://intranet.tdmu.edu.ua /data/kafedra/internal/fiz_reabil/ metod_rozrobky/uk/med/ health/ptn/.htm
  • Shemyhon NIu. Formuvannia tsinnisnykh oriientatsii maibutnikh pedahohiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [avtoreferat]. Kharkiv: Khark. nats. ped. un-t; 2008. 21 s.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(63), 2018 рік , 213-216 сторінки, код УДК 613 – 057. 875:378.6:61
  DOI 10.26.724/2079-8334-2018-1-63-213-216