РусскийEnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Vysochanskiy O. V.

  CORRELATION OF HIP’s RHEOVASOGRAPHY PARAMETERS WITH ANTHROPOMETRIC INDICES IN HEALTHY URBAN TEENAGERS WITH ECTO-MESOMORPHIC SOMATOTYPE


  About the author: Vysochanskiy O. V.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation In healthy boys with ecto-mesomorphic somatotype vast majority of ties peripheral hemodynamics according to rheovasography a hip with anthropo-somatotypological body parameters were reversed. In girls ecto-mesomorphic somatotype according to rheovasography hips, unlike boys of similar somatotype, reliable connections evenly divided into forward and backward. The largest number of connections with constitutional parameters recorded for boys: amplitude of the rapid blood filling and systolic waves, average speed of slow blood supply, baseline impedance and index large caliber arterial tone. In girls, the largest number of connections with the constitutional parameters recorded for: the duration of slow blood supply and rising part of rheovasography and the correlation between the tone of the arteries. Among the constitutional parameters of boys and girls the largest number of connections established with: covering body size, thickness of skin and fat folds, terms of component composition of body weight, body transverse dimensions, height of anthropometric points and overall performance of the body.
  Tags rheovasography, correlation, boys, girls, somatotype
  Bibliography
  • Bunak V.V. Antropometriya: prakticheskiy kurs / V.V. Bunak // – М.: Uchpedgiz, - 1941. – 368 s.
  • Kyrychenko І. М. Zminy parametriv tsentralnoyi gemodynamiky u miskyh pidlitkiv ta yunakiv podilskogo region Ukrayiny v zalezhnosti vid osoblyvostei somatypu / І. М. Kyrychenko, L. А. Sarafynyuk, Yu. G. Shevchuk // Trudy Krymskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. S.I. Georgiyevskogo  “Problemy, dostizheniya i perspektivy razvitiya medico-biologicheskih nauk i prakticheskogo zdravoohraneniya ”. – 2002. – Т. 138, Ch. III. – S. 51-55.
  • Koynosov P.G. Konstitutsionalniy podhod v kompleksnoi otsenke sostoyaniya zdorovya obsleduyemyh / P.G. Koynosov, V.F. Babina, А. P. Koynosov // Nauchniy vestnik Tyumenskoi meditsinskoi akademii. – 2003. – Т. 24, No2. –43 s.
  • Kornetov N.A. Klinicheskaya antropologiya – metodologicheskaya osnova tselostnogo podhoda v meditsinye / N.А. Kornetov // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. – No 2. – S. 101-105.
  • Kyrychenko І. М. Statevi osoblyvosti pokaznykiv tetrapolyarnoyi reokardiografiyi, reoentsefalografiyi ta reovazografiyi u zdorovyh miskih pidlitkiv Podilskogo regionu / І. М. Kyrychenko, О. А Serebrennikova, L. L. Khmel [ta in.] // Visnyk Vinnytskogo natsionalnogo medychnogo universytetu. – 2006. – Т.10, No2. – S. 375-376.
  • Moroz V. М. Vzaimosvyaz parametrov gemodinamiki s antropometricheskimi i somatotipologicheskimi pokazatelyami gorodskih malchikov / V. М. Moroz, L. А. Sarafinyuk, I. М. Kirichenko [i dr.] // Tezisy 4-go Mezhdunar. kongr. po integrativnoi antropologii. – Sankt-Peterburg, - 2002. – S. 246-247.
  • Nurmetova І. К. Osoblyvosti suchasnyh antropologichnyh doslidzhen po vstanovlennyu vzayemozvyazkiv u zhyvomy organizmi / І.К. Nurmetova, І.D. Kuhar // Visnyk morfologiyi. – 2007. – Т. 13, No 2. – S. 470-473.
  • Orlov S.А. Konstitutsionalniy podhod v otsenke sostoyaniya zdorovya cheloveka  / S. А. Orlov // Nauchniy vestnik Tyumenskoi meditsinskoi akademii. – 2002. – No 3. – S.68-74.
  • Sarafynyuk L.A. Vikovi ta statevi osoblyvosti reografichnyh parametriv u zdorovyh miskyh pidlitkiv ta yunakiv / L. А. Sarafynyuk, І.М. Kyrychenko, І.V. Gunas [i dr.] // III natsionalnyi kongres anatomiv, gistologiv, embriologiv i topografoanatomiv Ukrayiny “Aktualni pytannya morfologiyi”. – Kyiv, - 2002. – S. 272-273.
  • Cherepaha О. L. Zvyazok pokaznykiv peryferychnoyi gemodynamiky za danymy reovazogramy gomilky z antropometrychnymy pokaznykamy zdorovyh miskih pidlitkiv ekto-mezomorfnogo somatotypy / О. L. Cherepaha // Visnyk problem biologiyi i medytsyny: Ukrayinskiy naukovo-praktychnyi zhurnal. – 2011. – No 3, Т. 2. – S. 205-211.
  • Shaparenko P.P. Antropometriya / P.P. Shaparenko // – Vinnytsya, - 2000. – 71 s.
  • Yarullin H.H. Klinicheskaya reoentsefalografiya / H.H. Yarullin  // – М., - 1983. – 142 s.
  • Сarter J. The Heath-Carter antropometric somatotype. Instruction manual. / J. Carter // – Department of Exercise and Nutritional Sciences San Diego State University. CA. U.S.A., March - 2003. – 26 p.
  • Sartori T. E. Influence of demographic and metabolic variables on forearm blood flow and vascular conductance in individuals without overt heart disease / T. E. Sartori, R. A. Nunes, G. T. da Silva [et al.] // Vascular health and risk management. – 2010. – Vol. 1, № 6. – P.431-437.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(47) 2 part 2014 year, 022-026 pages, index UDK 612.13:617.584:616-053.2/.5:616-071.3