RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. В. Височанський

  КОРЕЛЯЦІЇ ПОКАЗНИКІВ РЕОВАЗОГРАМИ СТЕГНА З АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ЗДОРОВИХ МІСЬКИХ ПІДЛІТКІВ ЕКТО-МЕЗОМОРФНОГО СОМАТОТИПУ


  Про автора: О. В. Височанський
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У практично здорових хлопчиків екто-мезоморфного соматотипу переважна більшість зв’язків показників периферичної гемодинаміки за даними реовазограми стегна з антропо-соматотипологічними параметрами тіла були зворотніми. У дівчаток екто-мезоморфного соматотипу, за даними реовазограми стегна, на відміну від хлопчиків аналогічного соматотипу, достовірні зв’язки рівномірно розділені на прямі та зворотні. Найбільша кількість зв’язків із конституційними показниками у хлопчиків зафіксована для: амплітуди швидкого кровонаповнення й систолічної хвилі, середньої швидкості повільного кровонаповнення, базового імпедансу та показника тонусу артерій крупного калібру. У дівчаток найбільша кількість зв’язків з конституційними показниками зафіксована для: тривалості повільного кровонаповнення й висхідної частини реовазограми та показника співвідношення тонусів артерій. Серед конституційних показників як у хлопчиків, так і дівчаток найбільша кількість зв’язків встановлена з: обхватними розмірами тіла, товщиною шкірно-жирових складок, показниками компонентного складу маси тіла, поперечними розмірами тулуба, висотою антропометричних точок та з габаритними показниками тіла.
  Ключові слова реовазографія, кореляції, хлопчики, дівчатка, соматотип
  Список цитованої літератури
  • Bunak V.V. Antropometriya: prakticheskiy kurs / V.V. Bunak // – М.: Uchpedgiz, - 1941. – 368 s.
  • Kyrychenko І. М. Zminy parametriv tsentralnoyi gemodynamiky u miskyh pidlitkiv ta yunakiv podilskogo region Ukrayiny v zalezhnosti vid osoblyvostei somatypu / І. М. Kyrychenko, L. А. Sarafynyuk, Yu. G. Shevchuk // Trudy Krymskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. S.I. Georgiyevskogo  “Problemy, dostizheniya i perspektivy razvitiya medico-biologicheskih nauk i prakticheskogo zdravoohraneniya ”. – 2002. – Т. 138, Ch. III. – S. 51-55.
  • Koynosov P.G. Konstitutsionalniy podhod v kompleksnoi otsenke sostoyaniya zdorovya obsleduyemyh / P.G. Koynosov, V.F. Babina, А. P. Koynosov // Nauchniy vestnik Tyumenskoi meditsinskoi akademii. – 2003. – Т. 24, No2. –43 s.
  • Kornetov N.A. Klinicheskaya antropologiya – metodologicheskaya osnova tselostnogo podhoda v meditsinye / N.А. Kornetov // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. – No 2. – S. 101-105.
  • Kyrychenko І. М. Statevi osoblyvosti pokaznykiv tetrapolyarnoyi reokardiografiyi, reoentsefalografiyi ta reovazografiyi u zdorovyh miskih pidlitkiv Podilskogo regionu / І. М. Kyrychenko, О. А Serebrennikova, L. L. Khmel [ta in.] // Visnyk Vinnytskogo natsionalnogo medychnogo universytetu. – 2006. – Т.10, No2. – S. 375-376.
  • Moroz V. М. Vzaimosvyaz parametrov gemodinamiki s antropometricheskimi i somatotipologicheskimi pokazatelyami gorodskih malchikov / V. М. Moroz, L. А. Sarafinyuk, I. М. Kirichenko [i dr.] // Tezisy 4-go Mezhdunar. kongr. po integrativnoi antropologii. – Sankt-Peterburg, - 2002. – S. 246-247.
  • Nurmetova І. К. Osoblyvosti suchasnyh antropologichnyh doslidzhen po vstanovlennyu vzayemozvyazkiv u zhyvomy organizmi / І.К. Nurmetova, І.D. Kuhar // Visnyk morfologiyi. – 2007. – Т. 13, No 2. – S. 470-473.
  • Orlov S.А. Konstitutsionalniy podhod v otsenke sostoyaniya zdorovya cheloveka  / S. А. Orlov // Nauchniy vestnik Tyumenskoi meditsinskoi akademii. – 2002. – No 3. – S.68-74.
  • Sarafynyuk L.A. Vikovi ta statevi osoblyvosti reografichnyh parametriv u zdorovyh miskyh pidlitkiv ta yunakiv / L. А. Sarafynyuk, І.М. Kyrychenko, І.V. Gunas [i dr.] // III natsionalnyi kongres anatomiv, gistologiv, embriologiv i topografoanatomiv Ukrayiny “Aktualni pytannya morfologiyi”. – Kyiv, - 2002. – S. 272-273.
  • Cherepaha О. L. Zvyazok pokaznykiv peryferychnoyi gemodynamiky za danymy reovazogramy gomilky z antropometrychnymy pokaznykamy zdorovyh miskih pidlitkiv ekto-mezomorfnogo somatotypy / О. L. Cherepaha // Visnyk problem biologiyi i medytsyny: Ukrayinskiy naukovo-praktychnyi zhurnal. – 2011. – No 3, Т. 2. – S. 205-211.
  • Shaparenko P.P. Antropometriya / P.P. Shaparenko // – Vinnytsya, - 2000. – 71 s.
  • Yarullin H.H. Klinicheskaya reoentsefalografiya / H.H. Yarullin  // – М., - 1983. – 142 s.
  • Сarter J. The Heath-Carter antropometric somatotype. Instruction manual. / J. Carter // – Department of Exercise and Nutritional Sciences San Diego State University. CA. U.S.A., March - 2003. – 26 p.
  • Sartori T. E. Influence of demographic and metabolic variables on forearm blood flow and vascular conductance in individuals without overt heart disease / T. E. Sartori, R. A. Nunes, G. T. da Silva [et al.] // Vascular health and risk management. – 2010. – Vol. 1, № 6. – P.431-437.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(47) 2 частина 2014 рік , 022-026 сторінки, код УДК 612.13:617.584:616-053.2/.5:616-071.3