EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Khcrіstyan G. E., Sukhodub L. B, Shcherbak О. N., Schulga N. M., Kazmirchuk V. V.

  VELOCITY OF THE MICROORGANISM RESISTANCE FORMATION AGAINST CHITOSAN


  About the author: Khcrіstyan G. E., Sukhodub L. B, Shcherbak О. N., Schulga N. M., Kazmirchuk V. V.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation Experimentally studied the formation rate of resistance of Gram-positive, Gram-negative bacteria and fungi of the genus Candida to the chitosan with different molecular weights. When thirtyfold culturing microorganisms in media containing increasing concentrations of test substances was set slow development of resistance to them. The results suggest the possibility of using chitosan as an antimicrobial component for making nanocomposite materials for biomedical applications.
  Tags chitosan, microorganisms, resistance, nanocomposite materials
  Bibliography
  • Buzinova A. Sorbtsionnyie i bakteritsidne svoystva plYonok hitozana / A. Buzinova, A. B. Shipovskaya // Izvestiya Saratovskogo universiteta. – 2008. – T. 8. Ser. Himiya. Biologiya. Ekologiya. – Vyp. 2.
  • Gamzazade A.I. Antibakterialnaya aktivnost hitozanov /A.I. Gamzazade, S.M. Nasibov, O.V. Lukin // Sovremennyie perspektivy v issledovanii hitina i hitozana. Mat-lyi 8-y Mezhdunarodnoy konf. – M.: VNIRO, - 2006. – S.183–186.
  • Yevdokimov I. A. Fiziko-himicheskie harakteristiki rastvorov hitozana / I. A. Yevdokimov, S. V. Vasilisin, L. R. Alieva [i dr.] // Vestnik SevGTU, seriya «Prodovolstvie». – 2003. – No1 (6).
  • Labinskaya A. S. Obschaya i sanitarnaya mikrobiologiya s tehnikoy mikrobiologicheskih issledovaniy / A. S. Labinskoy, L. P. Blenkovoy, A. S. Yeschinoy // – M. : Meditsina, - 2004. – S. 216–219.
  • Polischuk N. M. Doslidzhennya chutlivosti ta shvidkosti formuvannya rezistentnosti shtamiv Yersinia enterocolitika do pohidnih 4n-pirido[4',3':5,6]pirano[2,3-d]pirimidiniv / N. M. Polischuk, I. Yu. Kuchma, V. V. Kazmirchuk [i dr.] // Visnyk problem bIologiyi i meditsiny. – 2010. – No 3. – S. 227–230.
  • Pro zatverdzhennya metodichnih vkazivok «Viznachennya chutlivosti mikroorganizmiv do antibakterialnih preparativ» : nakaz MOZ Ukrayiny vid 05. 04. 2007 No167 // Novosti meditsiny i farmatsii. – 2007. – No18. – S. 1–7.
  • Skryabin K. G. Hitin i hitozan : Poluchenie, svoystva i primenenie / K. G. Skryabin, G. A Vihoreva, V. P. Varlamov // – M.: Nauka, - 2002. – 368 s.
  • Suhodub L. B. Biosumisni kaltsiy fosfatni pokrittya dlya metalevih implantativ / L. B. Suhodub, A. Yu. Volyanskiy, L. F. Suhodub [ta in.] // Analy Mechnikovskogo institutu. – 2011. – No4. – S. 252-258.
  • Cuhodub L.B. Vplyv protimikrobnih komponentiv biokompozitnih materialiv na osnovi gidroksiapatitu na adgeziyu mikro-organizmiv / L.B. Suhodub, T.P. Osolodchenko, G.E. Hristyan [ta in.] // Zaporizkiy medichniy zhurnal.– 2014. – No 2. – S. 112-114.
  • Di Martino Chitosan : A versatile biopolymer for orthopaedic tissue-engineering / A. Di Martino // Biomaterials. – 2005. – Vol. 26. – P. 5983-5990.
  • Helander I. M. Chitosan disruhts the barrier properties of the outer membrane of gramm-negative bacteria /I. M. Helander, E. L. Nurmiaho-Lassila, R. Ahvenainen [et al.] // Int. J. Food Microbiol. – 2001. –Vol. 71. – Р. 235–244.
  • Ming Kong Antimicrobial properties of chitosan and mode of action : A state of the art review / Ming Kong, Xi Guang Chen, Ke Xing [et al.] // International Journal of Food Microbiology. – 2010. – Vol. 144. – Р. 51–63.
  • Rabea E. I. Chitosan as antimicrobial agent : application and mode of action /E. I. Rabea, M. E. Badawy, C. V Stevens [et al.] // Biomacromol. – 2003. – Vol. 4. № 6. – Р.1457–1465.
  • Uchida Y. Antibacterial activity by chitin and chitosan /Y. Uchida // Food Chemical. – 1998. – Vol. 2. – P. 22–29.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(47) 2 part 2014 year, 203-206 pages, index UDK 579.61: 616.34-002