EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Г. Є. Христян, Л. Б. Суходуб, О. М. Щербак, Н. М. Шульга, В. В. Казмірчук

  ШВИДКІСТЬ ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО ХІТОЗАНУ


  Про автора: Г. Є. Христян, Л. Б. Суходуб, О. М. Щербак, Н. М. Шульга, В. В. Казмірчук
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Експериментально досліджено швидкість формування резистентності грампозитивних, грамнегативних бактерій та грибів роду Candida до хітозанів з різною молекулярною масою. При тридцятикратному культивуванні мікроорганізмів на середовищах, що містили зростаючі концентрації досліджених речовин, було встановлено повільне формування резистентності до них. Отримані результати свідчать про можливість використання хітозанів у якості протимікробної складової при створенні нанокомпозитних матеріалів біомедичного призначення.
  Ключові слова хітозан, мікроорганізми, резистентність, нанокомпозитні матеріали
  Список цитованої літератури
  • Buzinova A. Sorbtsionnyie i bakteritsidne svoystva plYonok hitozana / A. Buzinova, A. B. Shipovskaya // Izvestiya Saratovskogo universiteta. – 2008. – T. 8. Ser. Himiya. Biologiya. Ekologiya. – Vyp. 2.
  • Gamzazade A.I. Antibakterialnaya aktivnost hitozanov /A.I. Gamzazade, S.M. Nasibov, O.V. Lukin // Sovremennyie perspektivy v issledovanii hitina i hitozana. Mat-lyi 8-y Mezhdunarodnoy konf. – M.: VNIRO, - 2006. – S.183–186.
  • Yevdokimov I. A. Fiziko-himicheskie harakteristiki rastvorov hitozana / I. A. Yevdokimov, S. V. Vasilisin, L. R. Alieva [i dr.] // Vestnik SevGTU, seriya «Prodovolstvie». – 2003. – No1 (6).
  • Labinskaya A. S. Obschaya i sanitarnaya mikrobiologiya s tehnikoy mikrobiologicheskih issledovaniy / A. S. Labinskoy, L. P. Blenkovoy, A. S. Yeschinoy // – M. : Meditsina, - 2004. – S. 216–219.
  • Polischuk N. M. Doslidzhennya chutlivosti ta shvidkosti formuvannya rezistentnosti shtamiv Yersinia enterocolitika do pohidnih 4n-pirido[4',3':5,6]pirano[2,3-d]pirimidiniv / N. M. Polischuk, I. Yu. Kuchma, V. V. Kazmirchuk [i dr.] // Visnyk problem bIologiyi i meditsiny. – 2010. – No 3. – S. 227–230.
  • Pro zatverdzhennya metodichnih vkazivok «Viznachennya chutlivosti mikroorganizmiv do antibakterialnih preparativ» : nakaz MOZ Ukrayiny vid 05. 04. 2007 No167 // Novosti meditsiny i farmatsii. – 2007. – No18. – S. 1–7.
  • Skryabin K. G. Hitin i hitozan : Poluchenie, svoystva i primenenie / K. G. Skryabin, G. A Vihoreva, V. P. Varlamov // – M.: Nauka, - 2002. – 368 s.
  • Suhodub L. B. Biosumisni kaltsiy fosfatni pokrittya dlya metalevih implantativ / L. B. Suhodub, A. Yu. Volyanskiy, L. F. Suhodub [ta in.] // Analy Mechnikovskogo institutu. – 2011. – No4. – S. 252-258.
  • Cuhodub L.B. Vplyv protimikrobnih komponentiv biokompozitnih materialiv na osnovi gidroksiapatitu na adgeziyu mikro-organizmiv / L.B. Suhodub, T.P. Osolodchenko, G.E. Hristyan [ta in.] // Zaporizkiy medichniy zhurnal.– 2014. – No 2. – S. 112-114.
  • Di Martino Chitosan : A versatile biopolymer for orthopaedic tissue-engineering / A. Di Martino // Biomaterials. – 2005. – Vol. 26. – P. 5983-5990.
  • Helander I. M. Chitosan disruhts the barrier properties of the outer membrane of gramm-negative bacteria /I. M. Helander, E. L. Nurmiaho-Lassila, R. Ahvenainen [et al.] // Int. J. Food Microbiol. – 2001. –Vol. 71. – Р. 235–244.
  • Ming Kong Antimicrobial properties of chitosan and mode of action : A state of the art review / Ming Kong, Xi Guang Chen, Ke Xing [et al.] // International Journal of Food Microbiology. – 2010. – Vol. 144. – Р. 51–63.
  • Rabea E. I. Chitosan as antimicrobial agent : application and mode of action /E. I. Rabea, M. E. Badawy, C. V Stevens [et al.] // Biomacromol. – 2003. – Vol. 4. № 6. – Р.1457–1465.
  • Uchida Y. Antibacterial activity by chitin and chitosan /Y. Uchida // Food Chemical. – 1998. – Vol. 2. – P. 22–29.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(47) 2 частина 2014 рік , 203-206 сторінки, код УДК 579.61: 616.34-002