EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Высочанский А. В.

  КОРРЕЛЯЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕОВАЗОГРАММЫ БЕДРА С АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У ЗДОРОВЫХ ГОРОДСКИХ ПОДРОСТКОВ ЭКТО-МЕЗОМОРФНОГО СОМАТОТИПА


  Об авторе: Высочанский А. В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация У практически здоровых мальчиков экто-мезоморфного соматотипа подавляющее большинство связей показателей периферической гемодинамики по данным реовазограммы бедра с антропо-соматотипологическими параметрами тела были обратными. У девочек экто-мезоморфного соматотипа, по данным реовазограммы бедра, в отличие от мальчиков аналогичного соматотипа, достоверные связи равномерно разделены на прямые и обратные. Наибольшее количество связей с конституциональными показателями у мальчиков зафиксировано для: амплитуды быстрого кровенаполнения и систолической волны, средней скорости медленного кровенаполнения, базового импеданса и показателя тонуса артерий крупного калибра. У девочек наибольшее количество связей с конституциональными показателями зафиксировано для: продолжительности медленного кровенаполнения и восходящей части реовазограммы, а также показателя соотношения тонуса артерий. Среди конституциональных показателей как у мальчиков, так и девочек наибольшее количество связей установлено с: обхватных размерами тела, толщиной кожно-жировых складок, показателями компонентного состава массы тела, поперечными размерами туловища, высотой антропометрических точек и с габаритными показателями тела.
  Ключевые слова реовазография, корреляции, мальчики, девочки, соматотип
  Список цитируемой литературы
  • Bunak V.V. Antropometriya: prakticheskiy kurs / V.V. Bunak // – М.: Uchpedgiz, - 1941. – 368 s.
  • Kyrychenko І. М. Zminy parametriv tsentralnoyi gemodynamiky u miskyh pidlitkiv ta yunakiv podilskogo region Ukrayiny v zalezhnosti vid osoblyvostei somatypu / І. М. Kyrychenko, L. А. Sarafynyuk, Yu. G. Shevchuk // Trudy Krymskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. S.I. Georgiyevskogo  “Problemy, dostizheniya i perspektivy razvitiya medico-biologicheskih nauk i prakticheskogo zdravoohraneniya ”. – 2002. – Т. 138, Ch. III. – S. 51-55.
  • Koynosov P.G. Konstitutsionalniy podhod v kompleksnoi otsenke sostoyaniya zdorovya obsleduyemyh / P.G. Koynosov, V.F. Babina, А. P. Koynosov // Nauchniy vestnik Tyumenskoi meditsinskoi akademii. – 2003. – Т. 24, No2. –43 s.
  • Kornetov N.A. Klinicheskaya antropologiya – metodologicheskaya osnova tselostnogo podhoda v meditsinye / N.А. Kornetov // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. – No 2. – S. 101-105.
  • Kyrychenko І. М. Statevi osoblyvosti pokaznykiv tetrapolyarnoyi reokardiografiyi, reoentsefalografiyi ta reovazografiyi u zdorovyh miskih pidlitkiv Podilskogo regionu / І. М. Kyrychenko, О. А Serebrennikova, L. L. Khmel [ta in.] // Visnyk Vinnytskogo natsionalnogo medychnogo universytetu. – 2006. – Т.10, No2. – S. 375-376.
  • Moroz V. М. Vzaimosvyaz parametrov gemodinamiki s antropometricheskimi i somatotipologicheskimi pokazatelyami gorodskih malchikov / V. М. Moroz, L. А. Sarafinyuk, I. М. Kirichenko [i dr.] // Tezisy 4-go Mezhdunar. kongr. po integrativnoi antropologii. – Sankt-Peterburg, - 2002. – S. 246-247.
  • Nurmetova І. К. Osoblyvosti suchasnyh antropologichnyh doslidzhen po vstanovlennyu vzayemozvyazkiv u zhyvomy organizmi / І.К. Nurmetova, І.D. Kuhar // Visnyk morfologiyi. – 2007. – Т. 13, No 2. – S. 470-473.
  • Orlov S.А. Konstitutsionalniy podhod v otsenke sostoyaniya zdorovya cheloveka  / S. А. Orlov // Nauchniy vestnik Tyumenskoi meditsinskoi akademii. – 2002. – No 3. – S.68-74.
  • Sarafynyuk L.A. Vikovi ta statevi osoblyvosti reografichnyh parametriv u zdorovyh miskyh pidlitkiv ta yunakiv / L. А. Sarafynyuk, І.М. Kyrychenko, І.V. Gunas [i dr.] // III natsionalnyi kongres anatomiv, gistologiv, embriologiv i topografoanatomiv Ukrayiny “Aktualni pytannya morfologiyi”. – Kyiv, - 2002. – S. 272-273.
  • Cherepaha О. L. Zvyazok pokaznykiv peryferychnoyi gemodynamiky za danymy reovazogramy gomilky z antropometrychnymy pokaznykamy zdorovyh miskih pidlitkiv ekto-mezomorfnogo somatotypy / О. L. Cherepaha // Visnyk problem biologiyi i medytsyny: Ukrayinskiy naukovo-praktychnyi zhurnal. – 2011. – No 3, Т. 2. – S. 205-211.
  • Shaparenko P.P. Antropometriya / P.P. Shaparenko // – Vinnytsya, - 2000. – 71 s.
  • Yarullin H.H. Klinicheskaya reoentsefalografiya / H.H. Yarullin  // – М., - 1983. – 142 s.
  • Сarter J. The Heath-Carter antropometric somatotype. Instruction manual. / J. Carter // – Department of Exercise and Nutritional Sciences San Diego State University. CA. U.S.A., March - 2003. – 26 p.
  • Sartori T. E. Influence of demographic and metabolic variables on forearm blood flow and vascular conductance in individuals without overt heart disease / T. E. Sartori, R. A. Nunes, G. T. da Silva [et al.] // Vascular health and risk management. – 2010. – Vol. 1, № 6. – P.431-437.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(47) 2 часть 2014 год, 022-026 страницы, код УДК 612.13:617.584:616-053.2/.5:616-071.3