EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Опрышко В. И., Носивец Д. С.

  ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРИЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРУКТУРАМИ МОЗГА НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ЛАМОТРИДЖИНА С АНАЛЬГЕТИКАМИ


  Об авторе: Опрышко В. И., Носивец Д. С.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Авторами статьи рассмотрены вопросы взаимодействия противосудорожного средства ламотриджина и анальгетиков на нейрофизиологическом уровне. Обнаружено, что снижение активности (порог возбудимости повышается) РФ и коры больших полушарий под воздействием анальгетиков с проконвульсантным компонентом действия в условиях эпилептической активности уменьшает депримирующее влияние РФ на ДГ и ДММ, что может лежать в основе редукции противосудорожного действия антиконвульсанта (развитие фармакодинамического антагонизма между препаратами).
  Ключевые слова анальгетики, противосудорожные средства, возбудимость, внутрицентральные взаимоотношения
  Список цитируемой литературы
  • Borodkin Yu. S. Elektroentsefalograficheskiy analiz vliyaniya nekotoryih neyrotropnyih sredstv na sistemyi vnutritsentralnoy regulyatsii i otnosheniya mezhdu nimi: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni doktora med. nauk: spets. 14.03.05 «farmakologiya» / Yu. S. Borodkin. - L., 1967. - 38 s.
  • Bialer M. Vzaimodeystvie lekarstvennyih preparatov pri lechenii epilepsii / M. Bialer // Nevrologiya i psihiatriya. - 2005. - No 9. - S. 59-65.
  • Valdman A. V. Tsentralnyie mehanizmy boli / A. V. Valdman, Yu. D. Ignatov // - L.: Nauka, - 1976. - 190 s.
  • Guselnikov V. I. Elektrofiziologiya golovnogo mozga / V. I. Guselnikova. - M.: Vysshaya shkola, - 1976. - 420 s.  
  • Ivanov L. B. Prikladnaya kompyuternaya elektroentsefalografiya / L. B. Ivanov // - M. : AOZT „Antidor”, - 2000. - 256 s.
  • Krauz V. A. Vzaimootnosheniya mezhdu ventralnyim i dorsalnyim gippokampom pri uluchshenii i uhudshenii kratkosrochnoy pamyati / V. A. Krauz // Zhurnal vyissh. nervnoy deyatelnosti. - 1974. - No 1. - S. 33-41.
  • Opryshko V. I. Antioksidantna modulyatsiya farmakologichnoyi aktivnostI analgetichnih ta protisudomnih zasobIv: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni doktora med. nauk: spets. 14.03.05 «farmakologiya» / V. I. Opryshko. - K., - 2010. - 34 s.
  • Stefanov O. V. Doklinichni doslidzhennya likarskih zasobiv: / O. V. Stefanov - K.: Avitsena, - 2002. - 527 s.
  • Yarosh A. K. Neyrofarmakologicheskiy analiz funktsionirovaniya TsNS v dinamike posleoperatsionnogo sostoyaniya i eksperimentalnoe obosnovanie ego korrektsii: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni doktora med. nauk: spets.14.03.05.«farmakologIya» / A.K. Yarosh. - K., - 1991. - 34 s.
  • Kumar B. Central Poststroke Pain: A Review of Pathophysiology and Treatment / B. Kumar, J. Kalita, G. Kumar [et al.] // Anesth Analg. - 2009. - Vol. 108. - P. 1645-1657.
  • Kroenke K. The Indiana Cancer Pain and Depression (INCPAD) trial design of a telecare management intervention for cancer - Related symptoms and baseline characteristics of study participants / K. Kroenke, D. Theobald, K. Norton [et al.] // Gen. Hosp. Psychiatry. - 2009. - Vol. 31 (3) - P. 240-253.
  • Poleshuck E. L. Pain and depression in gynecology patients / E. L. Poleshuck, M. J. Bair, K. Kroenke [et al.] // Psychosomatics. - 2009. - Vol. 50 (3) - P. 270-276.
  • Schafik N. Anticonvulsant action of celecoxib (alone and in combination with sub-threshold dose of phenytoin) in electroshock induced convulsion / N. Schafik, S. Маlchotra, P. Pandhi // Exp Clin Pharmacol. - 2003. - Vol. 25, № 2. - P. 87-90.
  • Yoshino T. Celecoxib does not induse convulsions nor does it affect GABAA receptor binding activity in the presrnce of new quinolones in mice / T. Yoshino, M. Noguchi, H. Okutsu [et al.] // European J. of pharmacology.- 2005.- Vol.507, № 1-3. - P. 69-76. 
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(47) 2 часть 2014 год, 173-177 страницы, код УДК 615.212.3/213-092.4:616-071.4:616.853