EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Христян Г. Е., Суходуб Л. Б., Щербак О. Н., Шульга Н. Н., Казмирчук В. В.

  СКОРОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К ХИТОЗАНУ


  Об авторе: Христян Г. Е., Суходуб Л. Б., Щербак О. Н., Шульга Н. Н., Казмирчук В. В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Экспериментально изучено скорость формирования резистентности грамположительных, грамотрицательных бактерий и грибов рода Candida к хитозанам с разной молекулярной массой. При тридцатикратном культивировании микроорганизмов на средах, содержащих возрастающие концентрации изучаемых веществ, было установлено медленное формирование резистентности к ним. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования хитозанов в качестве противомикробного компонента при создании нанокомпозитных материалов биомедицинского назначения.
  Ключевые слова хитозан, микроорганизмы, резистентность, нанокомпозитные материалы
  Список цитируемой литературы
  • Buzinova A. Sorbtsionnyie i bakteritsidne svoystva plYonok hitozana / A. Buzinova, A. B. Shipovskaya // Izvestiya Saratovskogo universiteta. – 2008. – T. 8. Ser. Himiya. Biologiya. Ekologiya. – Vyp. 2.
  • Gamzazade A.I. Antibakterialnaya aktivnost hitozanov /A.I. Gamzazade, S.M. Nasibov, O.V. Lukin // Sovremennyie perspektivy v issledovanii hitina i hitozana. Mat-lyi 8-y Mezhdunarodnoy konf. – M.: VNIRO, - 2006. – S.183–186.
  • Yevdokimov I. A. Fiziko-himicheskie harakteristiki rastvorov hitozana / I. A. Yevdokimov, S. V. Vasilisin, L. R. Alieva [i dr.] // Vestnik SevGTU, seriya «Prodovolstvie». – 2003. – No1 (6).
  • Labinskaya A. S. Obschaya i sanitarnaya mikrobiologiya s tehnikoy mikrobiologicheskih issledovaniy / A. S. Labinskoy, L. P. Blenkovoy, A. S. Yeschinoy // – M. : Meditsina, - 2004. – S. 216–219.
  • Polischuk N. M. Doslidzhennya chutlivosti ta shvidkosti formuvannya rezistentnosti shtamiv Yersinia enterocolitika do pohidnih 4n-pirido[4',3':5,6]pirano[2,3-d]pirimidiniv / N. M. Polischuk, I. Yu. Kuchma, V. V. Kazmirchuk [i dr.] // Visnyk problem bIologiyi i meditsiny. – 2010. – No 3. – S. 227–230.
  • Pro zatverdzhennya metodichnih vkazivok «Viznachennya chutlivosti mikroorganizmiv do antibakterialnih preparativ» : nakaz MOZ Ukrayiny vid 05. 04. 2007 No167 // Novosti meditsiny i farmatsii. – 2007. – No18. – S. 1–7.
  • Skryabin K. G. Hitin i hitozan : Poluchenie, svoystva i primenenie / K. G. Skryabin, G. A Vihoreva, V. P. Varlamov // – M.: Nauka, - 2002. – 368 s.
  • Suhodub L. B. Biosumisni kaltsiy fosfatni pokrittya dlya metalevih implantativ / L. B. Suhodub, A. Yu. Volyanskiy, L. F. Suhodub [ta in.] // Analy Mechnikovskogo institutu. – 2011. – No4. – S. 252-258.
  • Cuhodub L.B. Vplyv protimikrobnih komponentiv biokompozitnih materialiv na osnovi gidroksiapatitu na adgeziyu mikro-organizmiv / L.B. Suhodub, T.P. Osolodchenko, G.E. Hristyan [ta in.] // Zaporizkiy medichniy zhurnal.– 2014. – No 2. – S. 112-114.
  • Di Martino Chitosan : A versatile biopolymer for orthopaedic tissue-engineering / A. Di Martino // Biomaterials. – 2005. – Vol. 26. – P. 5983-5990.
  • Helander I. M. Chitosan disruhts the barrier properties of the outer membrane of gramm-negative bacteria /I. M. Helander, E. L. Nurmiaho-Lassila, R. Ahvenainen [et al.] // Int. J. Food Microbiol. – 2001. –Vol. 71. – Р. 235–244.
  • Ming Kong Antimicrobial properties of chitosan and mode of action : A state of the art review / Ming Kong, Xi Guang Chen, Ke Xing [et al.] // International Journal of Food Microbiology. – 2010. – Vol. 144. – Р. 51–63.
  • Rabea E. I. Chitosan as antimicrobial agent : application and mode of action /E. I. Rabea, M. E. Badawy, C. V Stevens [et al.] // Biomacromol. – 2003. – Vol. 4. № 6. – Р.1457–1465.
  • Uchida Y. Antibacterial activity by chitin and chitosan /Y. Uchida // Food Chemical. – 1998. – Vol. 2. – P. 22–29.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(47) 2 часть 2014 год, 203-206 страницы, код УДК 579.61: 616.34-002