EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Казакова Е.С., Ерошенко Г.А., Лисаченко О.Д., Ерошенко А.И., Соболь Р.О.

  ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МИГРАНТНИХ КЛЕТОК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДЕСНЫ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЕТАНОЛОМ


  Об авторе: Казакова Е.С., Ерошенко Г.А., Лисаченко О.Д., Ерошенко А.И., Соболь Р.О.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Исследование динамики изменений среднего количества лейкоцитов и тучных клеток в составе собственной пластинки десен крыс при хронической интоксикации этанолом определило активизацию гуморального звена иммунного ответа, что проявлялось увеличением среднего количества макрофагов и плазмоцитов течение эксперимента. После увеличения на 5 - 9 сутки среднего количества лимфоцитов и тучных клеток происходило уменьшение показателей на 12 сутки наблюдения, что свидетельствует о перестройке защитного барьера. Появление на 9 сутки и увеличение количества нейтрофилов более чем вдвое в течение эксперимента является морфологическим подтверждением напряженности местного иммунитета.
  Ключевые слова десна, слизистая оболочка, хроническая интоксикация етанолом
  Список цитируемой литературы
  • Droblenkov A.V. Morfologicheskie priznaki otravleniya etanolom, alkogolnoy abstinentsii i hronicheskoy alkogolnoy intoksikatsii v mezokortikolimbicheskoy dofaminergicheskoy sisteme /A.V. Droblenkov // Sudebno-meditsinskaya ekspertiza. – 2011, No. 5. – S. 11-17.
  • Yeroshenko G.A. Harakteristika klItinnogo skladu yasen pri generalIzovanomu parodontitI / G.A. Yeroshenko, N.V. Gasyuk // Svit meditsini ta biologiyi.- 2015.- No. 1 (48).- S.17-20.
  • Ivanochko V.M. Morfologichniy stan strukturnih komponentiv filtratsiyno-reabsorbtsiynogo baryeru nirok u normI I pri hronIchnIy alkogolIzatsIYi napoyami rIznoYi yakostI I mItsnostI : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. n. : spets. 14.03.01 «normalna anatomIya» / V.M. Ivanochko. – TernopIl, 2003. – 19 s.
  • Kazakova K. S. Sposib okrashuvannya napivtonkih zriziv / K. S. Kazakova, I. I. Starchenko, G. A. Eroshenko // Svidotstvo pro ratsionalizatorsku propozitsiyu No. 1880 vidanu Ukrayinskoyu medichnoyu stomatologIchnoyu akademieyu 15.09.1999.
  • Karupu V. Ya. Elektronnaya mikroskopiya / Karupu V. Ya. – Kiev: Vischa shkola, 1984. – 207 s.
  • Lapach S. N. Statisticheskie metodyi v mediko-biologicheskih issledovaniyah s ispolzovaniem Exel / Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P. N. – Kiev: Morion, 2000. – 320 s
  • Svistunov A.A. Izmenenie funktsii THl i TH2 limfotsitov i tsitokinovogo profilya pri hronicheskoy intoksikatsii etanolom / A.A. Svistunov, P.F. Zabrodskiy, V.G. Lim // Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. – 2010, No. 2, T. 6. – S. 307-309.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(52) 2 часть 2015 год, 103-105 страницы, код УДК 616.311.2-092.9 : 615.916ʼ262