EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  К.С. Казакова, Г.А. Єрошенко, О.Д. Лисаченко, А.І. Єрошенко, Р.О. Соболь

  ЗМІНИ ПРЕДСТАВНИЦТВА МІГРАНТНИХ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ЯСЕН ЩУРІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ ЕТАНОЛОМ


  Про автора: К.С. Казакова, Г.А. Єрошенко, О.Д. Лисаченко, А.І. Єрошенко, Р.О. Соболь
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Дослідження динаміки змін середньої кількості лейкоцитів і мастоцитів в складі власної пластинки ясен щурів при хронічній інтоксикації етанолом визначило активізацію гуморальної ланки імунної відповіді, що проявлялось збільшенням середньої кількості макрофагів і плазмоцитів протягом експерименту. Після збільшення на 5 і 9 добу середньої кількості лімфоцитів і мастоцитів відбувалось зменшення показників на 12 добу спостереження, що свідчить про перебудову захисного бар’єру. Поява на 9 добу і збільшення кількості нейтрофільних гранулоцитів більш ніж вдвічі протягом експерименту є морфологічним підтвердженням напруженості місцевого імунітету.
  Ключові слова ясна, слизова оболонка, хронічна інтоксикація етанолом
  Список цитованої літератури
  • Droblenkov A.V. Morfologicheskie priznaki otravleniya etanolom, alkogolnoy abstinentsii i hronicheskoy alkogolnoy intoksikatsii v mezokortikolimbicheskoy dofaminergicheskoy sisteme /A.V. Droblenkov // Sudebno-meditsinskaya ekspertiza. – 2011, No. 5. – S. 11-17.
  • Yeroshenko G.A. Harakteristika klItinnogo skladu yasen pri generalIzovanomu parodontitI / G.A. Yeroshenko, N.V. Gasyuk // Svit meditsini ta biologiyi.- 2015.- No. 1 (48).- S.17-20.
  • Ivanochko V.M. Morfologichniy stan strukturnih komponentiv filtratsiyno-reabsorbtsiynogo baryeru nirok u normI I pri hronIchnIy alkogolIzatsIYi napoyami rIznoYi yakostI I mItsnostI : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. n. : spets. 14.03.01 «normalna anatomIya» / V.M. Ivanochko. – TernopIl, 2003. – 19 s.
  • Kazakova K. S. Sposib okrashuvannya napivtonkih zriziv / K. S. Kazakova, I. I. Starchenko, G. A. Eroshenko // Svidotstvo pro ratsionalizatorsku propozitsiyu No. 1880 vidanu Ukrayinskoyu medichnoyu stomatologIchnoyu akademieyu 15.09.1999.
  • Karupu V. Ya. Elektronnaya mikroskopiya / Karupu V. Ya. – Kiev: Vischa shkola, 1984. – 207 s.
  • Lapach S. N. Statisticheskie metodyi v mediko-biologicheskih issledovaniyah s ispolzovaniem Exel / Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P. N. – Kiev: Morion, 2000. – 320 s
  • Svistunov A.A. Izmenenie funktsii THl i TH2 limfotsitov i tsitokinovogo profilya pri hronicheskoy intoksikatsii etanolom / A.A. Svistunov, P.F. Zabrodskiy, V.G. Lim // Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. – 2010, No. 2, T. 6. – S. 307-309.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(52) 2 частина 2015 рік , 103-105 сторінки, код УДК 616.311.2-092.9 : 615.916ʼ262