EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Марченко А. В., Гунас И. В., Петрушанко Т. А.

  РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКТНОЙ ФОРМЫ ЗУБНОЙ ДУГИ У ЮНОШЕЙ-МЕЗОЦЕФАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ОДОНТОМЕТРИЧЕСКИХ И КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


  Об авторе: Марченко А. В., Гунас И. В., Петрушанко Т. А.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье описаны математические модели индивидуальных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей. Из 18 возможных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у юношей-мезоцефалов с ортогнатическом прикусом в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей построено 17 достоверных моделей с коэффициентом детерминации от 0,806 до 0,980. К построенным моделям с коэффициентом детерминации более 0,6 более часто входят размеры зубов (56,3%, из которых 10,3% приходится верхние резцы, 10,3% - на нижние резцы, 4,6% - на верхние клыки, 8 0% - на нижние клыки, 8,0% - на верхние малые коренные зубы, 13,8% - на нижние малые коренные зубы, 1,1% - на верхние первые большие коренные зубы), чем кефалометрични показатели (43,7 %). Среди размеров верхних и нижних резцов, клыков, малых и первых больших коренных зубов к моделям наиболее часто входят следующие показатели: мезиодистальные размеры коронки зубов (13,8%, из которых 5,7% на верхней челюсти) длина зубов (10,3%, из которых 3,4% на верхней челюсти) преддверно-языковые размеры (9,2%, из которых 3,4% на верхней челюсти) и ширина дентинно-эмалевой границы в мезиодистальном направлении (9,2%, из которых 4,6% на верхней челюсти). Среди кефалометрических показателей к моделям наиболее часто входят: средняя ширина лица (5,7%); межгазничноямковая ширина (5,7%); расстояние между назион и простион (3,4%).
  Ключевые слова юноши с ортогнатическим прикусом, регрессионный анализ, одонтометрические и кефалометрические показатели, краниотип, построение корректной формы зубной дуги
  Список цитируемой литературы
  • Bunak V. V. Antropometriya. Prakticheskiy kurs / V. V. Bunak. – M.: Uchpedgiz, 1941. – 368 s.
  • Hlushak A.A. Modeli indyvidualnykh liniinykh rozmiriv neobkhidnykh dlia pobudovy korektnoi formy zubnoi duhy u khlopchykiv ta divchatok iz riznoiu formoiu holovy / A.A. Hlushak, I.V. Hunas // Ukrainskyi naukovo-medychnyi molodizhnyi zhurnal. – 2015. – No. 1 (86). – S. 34-38.
  • Gorelik E. V. Osobennosti kefalometricheskih parametrov u lits 17-25 let s sformirovavshemsya ortognaticheskim prokusom postoyannyih zubov v Volgogradskom regione / E. V. Gorelik // Morfologicheskie vedomosti. – 2006. – No.1-2. – S. 72-73.
  • Zubov A.A. Odontologiya v sovremennoy antopologii / A.A. Zubov, N.I. Haldeeva. – M. : Nauka, 1999. – 232 s.
  • Obosnovanie vyibora metodov opredeleniya razmerov zubnyih dug po morfometricheskim parametram litsa / D.S. Dmitrienko, S.B. Fischev, A.G. Klimov, Yu.V. Starkov // Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. – 2007. – No. 4. – S. 11–15.
  • Proffit U. R. Sovremennaya ortodontiya / U. R. Proffit / per. s angl.; pod red. L. S. Persina. – M.: MEDpress-inform, 2006. – 560 s.
  • Raspolozhenie klyuchevyih zubov zubnoy dugi otnositelno «zolotogo secheniya» frontalno-distalnoy diagonali / S.V. Dmitrienko, D.S. Dmitrienko, N.N. Klimova, T.S. Chizhikova // Uspehi sovremennogo estestvoznaniya. – 2011. – No. 5. – S. 13.
  • Rezugin A.M. Vozrastnaya izmenchivost verhney i nizhney chelyustey u lits s ortognaticheskim prikusom / A.M. Rezugin, L.B. Muzurova, V.V. Kon-nov // Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. – 2007. – No.3. – S. 45-55.
  • Spravochnik po ortodontii / M. G. Bushan, Z. S. Vasilenko, L. P. Grigoreva [i dr.]. – Kishenev: Kartya Moldovenyaske, 1990. – 488 s.
  • Polma L.V. Kontrol esteticheskih rezultatov ortodonticheskogo lecheniya s ispolzovaniem «zolotoy maski krasotyi» / L.V. Polma, V.L. Cheremisova, V.M. Lomakina // Kafedra. – 2009. – Tom 8. – No. 1. – S. 54-58.
  • Chekanin I.M. Vzaimosvyaz formyi i razmerov zubnyih dug s parametrami kranio-fatsialnogo kompleksa pri mezotsefalii : dis.… kand. med. nauk / I.M. Chekanin. – Volgograd, 2005. – 171 s.
  • A morphological study of the relationship between arch dimensions and craniofacial structures in adolescents with Class-II, Division-1 malocclusions and various facial types / T. Kageyama, G.C. Dominguez-Rodriguez, J.W. Vigorito, T. Deguchi // Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. – 2006. – No. 129. – Р. 368-375.
  • Anwar N. Clinical applicability of variations in arch dimensions and arch forms among various vertical facial patterns / N. Anwar, M. Fida // J. Coll. Physicians. Surg. Pak.. – 2011. – No. 21(11). – Р. 685-690.
  • Dental arch widths and mandibular-maxillary base widths in Class-II malocclusions between early mixed and permanent dentitions / C.J. Lux, C. Conradt, D. Burden, G. Komposch // Angle Orthod. – 2003. – No. 73. – Р. 674-685.
  • Cephalometric and in vivo measurements of maxillomandibular anteroposterior discrepancies: a preliminary regression study / V. F. Ferrario, G. Serrao, V. Ciusa [et al.] // Angle Orthod. – 2002. – Vol. 72, No. 6. – P. 579-584.
  • Forster C. M. Relationship between dental arch width and vertical facial morphology in untreated aduls / C. M. Forster, E. Sunga, C. Chung // Eur. J. Orthod. – 2008. – Jun 30 (3). – Р. 12-18.
  • Gunas I. V. Methodological aspects of computed tomography odontomorphometry of boys and girls with the physiological bite / I. V. Gunas, N. A. Dmitriev, A. V. Marchenko // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (11). – Р. 345-355. ISSN 2391-8306.
  • Harris E.F. A Longitudinal study of arch size and form in untreated adults / E.F. Harris // Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. – 1997 – No. 111. – Р. 419–427.
  • Mikami H. Comparison of maxillary and mandibular dental arch forms by studying Fourier series developed from mathematically estimated dentitions / H. Mikami, M. Nakatsuka, Y. Iwai // Okajimas Folia Anat. Jpn. – 2010 – No. 87(3): Nov. – Р. 85-96.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(60), 2017 год, 083-088 страницы, код УДК 612.31-053.6:572.54