EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А. В. Марченко, І. В. Гунас, Т. О. Петрушанко

  РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОРЕКТНОЇ ФОРМИ ЗУБНОЇ ДУГИ В ЮНАКІВ-МЕЗОЦЕФАЛІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ОДОНТОМЕТРИЧНИХ І КЕФАЛОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ


  Про автора: А. В. Марченко, І. В. Гунас, Т. О. Петрушанко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті описані математичні моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників. Із 18 можливих лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в юнаків-мезоцефалів з ортогнатичним прикусом в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників побудовано 17 достовірних моделей з коефіцієнтом детермінації від 0,806 до 0,980. До побудованих моделей із коефіцієнтом детермінації більше 0,6 більш часто входять розміри зубів (56,3 %, з яких 10,3 % приходиться верхні різці, 10,3 % – на нижні різці, 4,6 % – на верхні ікла, 8,0 % – на нижні ікла, 8,0 % – на верхні малі кутні зуби, 13,8 % – на нижні малі кутні зуби, 1,1 % – на верхні перші велики кутні зуби), ніж кефалометричні показники (43,7 %). Серед розмірів верхніх і нижніх різців, іклів, малих та перших великих кутніх зубів до моделей найбільш часто входять наступні показники: мезіодистальні розміри коронки зубів (13,8 %, з яких 5,7 % на верхній щелепі); довжина зубів (10,3 %, з яких 3,4 % на верхній щелепі); присінково-язикові розміри (9,2 %, з яких 3,4 % на верхній щелепі) та ширина дентинно-емалевої межі у мезіодистальному напрямку (9,2 %, з яких 4,6 % на верхній щелепі). Серед кефалометричних показників до моделей найбільш часто входять: середня ширина обличчя (5,7 %); міжочноямкова ширина (5,7 %); відстань між назіон та простион (3,4 %).
  Ключові слова юнаки з ортогнатичним прикусом, регресійний аналіз, одонтометричні і кефалометричні показники, краніотип, побудова коректної форми зубної дуги
  Список цитованої літератури
  • Bunak V. V. Antropometriya. Prakticheskiy kurs / V. V. Bunak. – M.: Uchpedgiz, 1941. – 368 s.
  • Hlushak A.A. Modeli indyvidualnykh liniinykh rozmiriv neobkhidnykh dlia pobudovy korektnoi formy zubnoi duhy u khlopchykiv ta divchatok iz riznoiu formoiu holovy / A.A. Hlushak, I.V. Hunas // Ukrainskyi naukovo-medychnyi molodizhnyi zhurnal. – 2015. – No. 1 (86). – S. 34-38.
  • Gorelik E. V. Osobennosti kefalometricheskih parametrov u lits 17-25 let s sformirovavshemsya ortognaticheskim prokusom postoyannyih zubov v Volgogradskom regione / E. V. Gorelik // Morfologicheskie vedomosti. – 2006. – No.1-2. – S. 72-73.
  • Zubov A.A. Odontologiya v sovremennoy antopologii / A.A. Zubov, N.I. Haldeeva. – M. : Nauka, 1999. – 232 s.
  • Obosnovanie vyibora metodov opredeleniya razmerov zubnyih dug po morfometricheskim parametram litsa / D.S. Dmitrienko, S.B. Fischev, A.G. Klimov, Yu.V. Starkov // Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. – 2007. – No. 4. – S. 11–15.
  • Proffit U. R. Sovremennaya ortodontiya / U. R. Proffit / per. s angl.; pod red. L. S. Persina. – M.: MEDpress-inform, 2006. – 560 s.
  • Raspolozhenie klyuchevyih zubov zubnoy dugi otnositelno «zolotogo secheniya» frontalno-distalnoy diagonali / S.V. Dmitrienko, D.S. Dmitrienko, N.N. Klimova, T.S. Chizhikova // Uspehi sovremennogo estestvoznaniya. – 2011. – No. 5. – S. 13.
  • Rezugin A.M. Vozrastnaya izmenchivost verhney i nizhney chelyustey u lits s ortognaticheskim prikusom / A.M. Rezugin, L.B. Muzurova, V.V. Kon-nov // Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. – 2007. – No.3. – S. 45-55.
  • Spravochnik po ortodontii / M. G. Bushan, Z. S. Vasilenko, L. P. Grigoreva [i dr.]. – Kishenev: Kartya Moldovenyaske, 1990. – 488 s.
  • Polma L.V. Kontrol esteticheskih rezultatov ortodonticheskogo lecheniya s ispolzovaniem «zolotoy maski krasotyi» / L.V. Polma, V.L. Cheremisova, V.M. Lomakina // Kafedra. – 2009. – Tom 8. – No. 1. – S. 54-58.
  • Chekanin I.M. Vzaimosvyaz formyi i razmerov zubnyih dug s parametrami kranio-fatsialnogo kompleksa pri mezotsefalii : dis.… kand. med. nauk / I.M. Chekanin. – Volgograd, 2005. – 171 s.
  • A morphological study of the relationship between arch dimensions and craniofacial structures in adolescents with Class-II, Division-1 malocclusions and various facial types / T. Kageyama, G.C. Dominguez-Rodriguez, J.W. Vigorito, T. Deguchi // Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. – 2006. – No. 129. – Р. 368-375.
  • Anwar N. Clinical applicability of variations in arch dimensions and arch forms among various vertical facial patterns / N. Anwar, M. Fida // J. Coll. Physicians. Surg. Pak.. – 2011. – No. 21(11). – Р. 685-690.
  • Dental arch widths and mandibular-maxillary base widths in Class-II malocclusions between early mixed and permanent dentitions / C.J. Lux, C. Conradt, D. Burden, G. Komposch // Angle Orthod. – 2003. – No. 73. – Р. 674-685.
  • Cephalometric and in vivo measurements of maxillomandibular anteroposterior discrepancies: a preliminary regression study / V. F. Ferrario, G. Serrao, V. Ciusa [et al.] // Angle Orthod. – 2002. – Vol. 72, No. 6. – P. 579-584.
  • Forster C. M. Relationship between dental arch width and vertical facial morphology in untreated aduls / C. M. Forster, E. Sunga, C. Chung // Eur. J. Orthod. – 2008. – Jun 30 (3). – Р. 12-18.
  • Gunas I. V. Methodological aspects of computed tomography odontomorphometry of boys and girls with the physiological bite / I. V. Gunas, N. A. Dmitriev, A. V. Marchenko // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (11). – Р. 345-355. ISSN 2391-8306.
  • Harris E.F. A Longitudinal study of arch size and form in untreated adults / E.F. Harris // Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. – 1997 – No. 111. – Р. 419–427.
  • Mikami H. Comparison of maxillary and mandibular dental arch forms by studying Fourier series developed from mathematically estimated dentitions / H. Mikami, M. Nakatsuka, Y. Iwai // Okajimas Folia Anat. Jpn. – 2010 – No. 87(3): Nov. – Р. 85-96.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(60), 2017 рік , 083-088 сторінки, код УДК 612.31-053.6:572.54