EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Каплун Д.В., Аветиков Д.С., Иваницькая О.С., Бойко І.В., Гаврильев В.М.

  РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОСТНЫХ АУГМЕНТАТАХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИТАНОВОЙ СЕТКИ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ И АВТОРСКОЙ МЕТОДИКАМ ОТСЛОЕНИЯ СЛИЗИСТЫХ ЛОСКУТОВ


  Об авторе: Каплун Д.В., Аветиков Д.С., Иваницькая О.С., Бойко І.В., Гаврильев В.М.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Одной из основных проблем восстановления утраченного объема костной массы при подготовке пациентов к дентальной имплантации, является обнажение костного аугментата и его инфицирование в результате ишемических процессов в слизистом лоскуте, который его прикрывает. Нами было проведено 27 хирургических вмешательств направленной костной регенерации с использованием титановой сетки по классической методике отслойки трапециевидного слизистого лоскута и 30 хирургических вмешательств по авторской методике отслойки и мобилизации слизистого лоскута. Аугментация проводилась в дистальных отделах нижней челюсти. Проведенные нами исследования показали, что оптимизация границ отслоения и мобилизации слизистых и слизисто-надкостничных лоскутов по сравнению с классической методикой трапециевидных лоскутов, ведет к уменьшению потери объема костного аугментата на 1.9%. Данные свидетельствуют о возможности повышения эффективности проведения лоскутных операций при костной аугментации у больных вторичной адентией.
  Ключевые слова дентальная аугментация, КЛКТ, слизистый лоскут
  Список цитируемой литературы
  • Avetikov DS, Stavytskyi SO, Lokes KP. Otsinka efektyvnosti auhmentatsiyi alveolyarnoho hrebnya na etapi pidhotovky do dentalnoyi implantatsiyi. Visnyk problem biolohiyi ta medytsyny. 2016; 3 (131):240-2. [in Ukrainian]
  • Ananyan SH, Hunko MV, Zakaryan AV, Hvetadze ShR. Khirugicheskie aspekty uvelicheniya obyema alveolyarnoho grebnya. Stomatologiya. 2015; 94(2): 47-52. [in Russian]
  • Boyko EM, Brusnstsyn DA, Dolgalev AA, Zelenskiy VA. Maloinvazivnyi metod napravlennoy kostnoy regeneratsii pri atrofii alveolyarnogo grebnya. Medytsynskiy alfavit. 2017; 1: 5-9. [in Russian]
  • Hasiuk NV, Yeroshenko HA. Zastosuvannia morfolohichnykh metodiv doslidzhennia u diahnostytsi ta prohnozuvanni klinichnoho perebihu heneralizovanoho parodontytu. Metodychni rekomendatsii. 2015: 22. [in Ukrainian]
  • Hasyuk NV. Osoblyvosti budovy mikrotsyrkulyatornoho rusla vlasnoyi plastynky yasenevoyi borozdy. Medytsyna v Kuzbassi. 2014; T13: 4:61-64. [in Ukrainian]
  • Hulyuk AH, Malanyuk YaV, Lepskyy VV. Visnyk stomatolohiyi. 2012; 1:56-60. [in Ukrainian]
  • Kulakov AA, Nadtochiy TV, Braylovskaya RM, Bedretdinov RM, Magomedov RN. Otsenka sostoyanyya alveolyarnoy kosti vokrug dentalnykh implantatov, ustanovlenykh posle vypolneniya kostnoplasticheskikh operatsiy, po dannym renthenologicheskogo analiza. Meditsynskiy almanah. 2015. 3(38): 178-180. [in Russian]
  • Metsuku Y, Muraev AA, Gazhva YuV, Yvashkevich SH. Sravnitelnaya kharakteristika razlichnogo tipa baryernykh membran, ispolzuemykh dlya napravlennoy kostnoy regeneratsii v stomatolohii chelyustno-lytsevoy khirurgii. Russian journal of dentistry. 2017; 21(5): 291-296. [in Russian]
  • Serheeva KA, Lenkova NA, Tsukerman BM, Malchenko VYe. Osoblyvosti krovopostachannya v oblasti infikovanoyi rany. Khirurhiya. 2012; 4:23-5. [in Ukrainian]
  • Barte BK. Ridge augmentation with dense hydroxylapatite resorbable suture matrix. Gen. Dent. 2011; 49: 312-5.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(71), 2020 год, 063-068 страницы, код УДК 616.311-089.844:611-018:615.36-023.873]-047.44
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-63-68