EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.В. Вахненко, Н.В. Моісєєва

  ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОГО ІМУНОМОДУЛЯТОРА ПРИ ЗАГОСТРЕННІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ


  Про автора: А.В. Вахненко, Н.В. Моісєєва
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Хронічна обструктивна хвороба легенів (ХОЗЛ) представляє серйозну проблему в сучасній медицині, оскільки поширеність і летальність від цього захворювання постійно збільшується. В статті наведені дані імунологічного обстеження крові 47 хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легенів І-ІІ стадії. 20 пацієнтам була проведена стандартна терапія, а 37 – разом зі стандартним лікуванням застосовувався глутоксим протягом 10 днів, який має імуномоделюючу, бронхолітичну, десенсибілізуючу, протизапальну і антимікробну дію. Застосування глутоксиму виявилося ефективним в підгрупі з низьким імунорегуляторним індексом, обумовленим переважно Т-хелперним імунодефіцитом, яке підтверджувалось статистично вірогідним збільшенням загальної кількості лімфоцитів з, популяцій CD3+-лімфоцитів, CD4+- клітин, CD16+-лімфоцитів, проліферативної активності лімфоцитів у РБТЛ. В підгрупі з високим імунорегуляторним індексом, обумовленим переважно Т-супресорним імунодефіцитом, яке підтверджувалось статистично вірогідним збільшенням кількості популяції CD3+-лімфоцитів, субпопуляції CD8+-лімфоцитів, CD16+-лімфоцитів, що супроводжувалось статистично вірогідною нормалізацією імунорегуляторного індексу. Значно менше виражені зміни спостерігалися у гуморальній ланці імунітету пацієнтів обох підгруп клінічної групи. Значно менше виражені зміни спостерігалися у гуморальній ланці імунітету пацієнтів обох підгруп клінічної групи. В цей показник був статистично вірогідним. Такимм чином імуномодулюючу терапію препаратом глутоксим можливо розглядати як патогенетичий додаток до стандартних методів лікування ХОЗЛ І-ІІ стадій, яке призвело до достовірного покращання всіх параметрів якості життя хворих. Всі отримані дані сприятливо позначалися не лише на якості життя хворих, але і на встановленні комплаенса.
  Ключові слова хронічне обструктивне захворювання легень, імунний статус, імуномодулююча терапія, глутоксим
  Список цитованої літератури
  • Гембицкая Т.Е. Клинические особенности, діагностика и лечение некоторых наследственно обусловленных заболеваний органов дыхания у взрослых: автореф. дис. на соискание ученой степени докт. мед. наук: спец. 14.00.43 «Пульмонологыя» / Т.Е. Гембицкая //– Л., 1987. – 158 с.
  • Дворецкий Л.И. Инфекция и хроническая обструктивная болезнь легких / Л.И. Дворецкий // Consilium Medicum. – 2001. - №3(12). – С. 587-595.
  • Дзюблик А.Я. Обострение ХОЗЛ: современное состояние проблемы / А.Я. Дзюблик, Т.А. Перцева // Укр. пульмонол журн. – 2009. - №2. – 10c.
  • Ільницький Р.І. Особливості імунологічної реактивності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Р.І. Ільницький // Укр. пульмонол. журн. – 2007. - №2(56). – С. 21-25.
  • Ільницький Р.І. Значення диференційованої антигомотоксичної терапії для відновлення слизової оболонки бронхів у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень / Р.І. Ільницький // Укр. Терапевт. журн. – 2007. - №4. – С. 31-40.
  • Копелян И.И. Разработка микромодификации культивирования клеток крови / И.И. Копелян, М.П. Григорьева // Бюлл. эксп. биол. и мед. – 1972. - №9. – С 119-122.
  • Лещенко И.В. Основные направления лечения хронической обструктивной болезни легких / И.В. Лещенко // Тер. Архив. – 2007. - №5. – С. 75-84.
  • Молодцова А.В. Оценка эффективности иммуномодулятора Глутоксима в лечении больных хроническими обструктивними заболеваниями легких: автореф дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук: спец. 14.00.43 «Пульмонология» / А.В. Молодцова // – СПб., 2005. – 23 с.
  • Островський М.М. Оптимізація корекції бронхіальної обструкції при загостренні хронічного обструктивного захворювання легень / М.М. Островський // Здоров’я України. – Тематичний номер. – 2011. - №4(16). – С. 12-14.
  • Передерий В.Г. Иммунный статус, принципы его оценки и коррекции иммунных нарушений / В.Г. Передерий, А.М Земсков, Н.Г. Бычков [и др.] - К.: Здоров'я, - 1995. – 211 с.
  • Соодаева С.К. Оксидантная и антиоксидантная системы при хронических обструктивних заболеваниях легких. Хронические обструктивне болезни легких / С.К. Соодаева // – СПб.: Невский діалект, 1998. – С. 92-111.
  • Фещенко Ю.И. Обструктивные заболевания легких / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, А.М. Полянская // – К., 2004. – 287 с.
  • Фещенко Ю.И. Новая редакция руководства Глобальной инициативы по обструктивному заболеванию легких (GOLD) / Ю.И. Фещенко // Здоров’я України. – Тематичний номер. – 2012. - №2(18). – С. 10-11.
  • Шмелев Е.И. Комбинированная бронходилатирующая терапия болезней органов дыхания, протекающих с БО / Е.И. Шмелев // Тер. Арх. – 2005. - №3. – С. 17-21.
  • Global initiative for chronic obstructive lung gisease. WHO, updated 2011.
  • Haskova V. Simpl method of circulating immune complex defection in human sera be polyethylenglycol precipitation / V. Haskova // Immunol. Forsch. – 1977. - №4. – Р. 399-486.
  • Herper-Owen R. Virus and chlamidia isolation in COPD exacerbation / R. Herper-Owen // Eur. Resp. J.: abstracts. ERS. Annal. Congress. - Madrid, Spain, - 1999. – 392 p.
  • Mancini G. Immunochemical quantitation of antigens by single radial immunodiffusion / G. Mancini, A.O. Carbonara, J.F. Heremans // Immunochemistry. – 1965. – Vol. 2. – P. 235-254.
  • Ozaras R. Changes in malondialdehyde levels in bronchoalveolar fluid and serum by  the treatmentof asthma with inhaled steroid and beta 2 agonist / R. Ozaras, V. Tahan, F. Talay [et al.] // Respiratory – 2000. – Vol. 5, №3. – Р. 289-292.
  • Tager M. Evidense of a defective thiol status of alveolar macrophages from COPD patients and smokers. COPD / M. Tager, A. Biecyk, T. Kohnelin [et al.] // Free Radic. Biol. Med. – 2000. – Vol. 29, №11. – Р. 1160-1165.
  • Webb Dr. Selective immunoglobulin A deficiency and chronic obstructive lung disease / Webb Dr., J. Condemt. // Ann. Іntern. Med. – 1974. – Vol.80. – P. 618-621.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 014-019 сторінки, код УДК 616.24-002.2:615.37