EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Худякова М. Б.

  МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ АКТИВНОСТІ КАТАЛАЗИ ТА СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ХРОНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ


  Про автора: Худякова М. Б.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Аналіз динаміки підвищення активності каталази та супероксиддисмутази в ротовій рідині у хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу І-ІІ ступеня важкості при лікуванні ліпосомальним кверцетин-лецитиновим комплексом показав, що залучення його в ліпосоми має більш виражений ефект в віддаленні терміни спостереження. Застосування ліпосомальної форми кверцетину для місцевої терапії методом направленого транспортування та використання пародонтальних кап для пролонгованої дії препаратів може бути новим перспективним напрямком у комплексному лікуванні генералізованого пародонтита.
  Ключові слова каталаза, супероксиддисмутаза, генералізований пародонтит, патогенез, ліпосомальний кверцетин-лецитиновий комплекс
  Список цитованої літератури
  • Baraboy V. A. Metodicheskie osobennosti issledovaniya perekisnogo okisleniya / V. A. Baraboy, V. E. Orel, I. M. Karnauh // Perekisnoe okislenie i radiatsiya. – K.: Naukova dumka, - 1991. - S. 52-75.
  • Borisenko A. V. Narushenie belkovogo obmena v tkanyah parodonta pri patologii i ih korrektsiya v kompleksnom lechenii: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni doktora med. nauk: spets. 14.00.21 „Stomatologiya” / A. V. Borisenko // - K., - 1992. - 29 s.
  • Beloklitskaya G. F. Vozmozhnosti antioksidantnoy korrektsii perekisnogo okisleniya lipidov pri zabolevaniyah parodonta raznoy stepeni tyazhesti / G. F. Beloklitskaya // Sovremennaya stomatologiya. - 2000. – No. 1. - S. 38-41.
  • Burkovska A. Yu. Antioksidantni vlastivosti 2 % mazi tiotriazolinu pri eksperimentalniy viraztsi / A. Yu. Burkovska, M. S. Kordis // - Ivano-Frankivsk, - 2009. - 27 s.
  • Vladimirov Yu. A. Svobodnyie radikalyi i antioksidantyi / Yu. A. Vladimirov // Vestnik Rossiyskoy AMN. - 1998. – No. 7. - S. 43-51.
  • Kostyuk V. A. Prostoy i chuvstvitelnyiy metod opredeleniya aktivnosti superoksiddismutazyi, osnovannyiy na reaktsii okisleniya kvertsetina / V. A. Kostyuk, A. I. Potapovich, Zh. V. Kovaleva // Voprosyi med. himii. - 1990. – No. 2. - C. 88-91.
  • Kukurudz N. I. Kliniko-patogenetichne obgruntuvannya zastosuvannya amIzonu v kompleksnomu likuvanni generalizovanogo parodontitu: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk: spets. 14.01.22 „StomatologIya” / N. I. Kukurudz; Ivano-Frank. nats. med. unIversitet. - Ivano-FrankIvsk, - 2008. - 18 s.
  • Yaverbaum P. M. Biohimiya soedinitelnoy tkani, kosti, zuba i slyunyi / P. M. Yaverbaum, V. G. Vasilev // - Irkutsk: IGMI, - 1992. - 29 s.
  • Diab-Ladki R Decrease in the total antioxidant activity of saliva in patients with periodontal diseases / R Diab-Ladki, B Pellat, R Chahine // Clin Oral Investig. - 2003. - №7. - P.103-107.
  • Pendyala G The challenge of antioxidants to free radicals in periodontitis / G Pendyala, B Thomas, S Kumari // J Indian Soc Periodontol. - 2008. - №12. - P.79-83.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(52) 2 частина 2015 рік , 056-059 сторінки, код УДК 616.314.17.-008.1.-078:57.088.6:612.017.1