EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л. А. Сарафинюк, Ю. І. Якушева

  КОРЕЛЯЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ З АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ ТА СОМАТОТИПОЛОГІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ У ВОЛЕЙБОЛІСТОК ЮНАЦЬКОГО ВІКУ


  Про автора: Л. А. Сарафинюк, Ю. І. Якушева
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У статті встановлені особливості кореляцій між показниками центральної гемодинаміки, отриманих методом тетраполярної реокардіографії, та антропометричними розмірами, компонентами соматотипу і маси тіла у волейболісток юнацького віку високого рівня спортивної майстерності. Виявлено, що показники центральної гемодинаміки з конституційними характеристиками мають нечисельні достовірні зв’язки, переважають достовірні кореляції слабкої та середньої сили.
  Ключові слова кореляції, центральна гемодинаміка, антропометрія, соматотип, компоненти маси тіла, волейболістки
  Список цитованої літератури
  • Bunak V. V. Antropometriya / V. V. Bunak // – M: Uchmedgiz Narkomprosa RSFSR. – 1941. – 368 s.
  • Bogachuk O. P. Korelyatsiyni zv’yazki pokaznikiv tserebralnogo krovoobigu z rozvitkom zhirovoyi tkanini ta somatotipologichnimi pokaznikami u miskih pidlitkiv PodIllya / O. P. Bogachuk // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2006. – No 7. – S. 126-130.
  • Vasilenko D. A. Korelyatsiyni zv’yazki pokaznikiv reoentsefalogrami z totalnimi ta partsialnimi rozmirami tila u praktichno zdorovih miskih hlopchikiv i divchatok Podillya / D. A. Vasilenko, O. P. Bogachuk, L. S. Bruhnova // Visnik morfologiyi. – 2006. – T.12, No 2. – S. 306-312.
  • Koveshnikov V. G. Meditsinskaya antropologiya / V. G. Koveshnikov, B. A. Nikityuk // – Kiev: Zdorov’ya. –1992.-200 s.
  • Nikityuk B. A. Morfologiya cheloveka / B. A. Nikityuk, V. P. Chtetsov // – M.: MGU, - 1983. – 314 s.
  • Nikityuk B. A. Teoriya i praktika integrativnoy antropologii. Ocherki / B. A. Nikityuk, V. M. Moroz, D. B. Nikityuk // – Kiev-Vinnitsa: Zdorovya, - 1998. – 303 s.
  • Ronkin M. A. Reografiya v klinicheskoy praktike / M. A. Ronkin, L. B. Ivanov // – Moskva: Nauchno-meditsinskaya firma MBN, - 1997. – 250 s.
  • Sarafinyuk P. V. Vzaemozvyazki ehokardiografichnih rozmiriv sertsya i antropo-somatotipologichnih harakteristik u zdorovih miskih pidlitkiv / P. V. Sarafinyuk // Visnik morfologiyi. – Vinnitsya, - 2003. – T. 9, No 1. – S. 128-131.
  • Sarafinyuk L. A. Korelyatsiyi pokaznikiv, otrimanih metodom tetrapolyarnoyi reokardiografiyi, z antropometrichnimi i somatotipologichnimi harakteristikami u osib yunatskogo viku / L. A. Sarafinyuk, N. V. BelIk, P. V. Sarafinyuk [ta In.] // Visnik morfologiyi. – 2009. – T. 15, No 1.– S. 159-164.
  • Furman Yu. M. Osoblivosti korelyatsiynih zv’yazkiv pokaznikiv variabelnosti sertsevogo ritmu z antropometrichnimi pokaznikami u pidlitkiv riznih somatotipiv / Yu. M. Furman, D. A. Vasilenko, O. L. Ocheretna // VIsnik morfologIYi. – 2008. – T.14, No 1. – S. 42-47.
  • Shinkaruk-Dikovitska M. M. Korelyatsiyni zv’yazki pokaznikiv kardiointervalografiyi z antropometrichnimi i somatotipologichnimi pokaznikami u divchatok PodIllya z riznimi tipami gemodinamiki / M. M. ShInkaruk-Dikovitska, V. G. Cherkasov, I. V. Sergeta // Svit meditsini ta biologiyi. – 2008. – No 3. – S. 111-115.
  • Abächerli R. Correlation relationship assessment between left ventricular hypertrophy voltage criteria and body mass index in 41,806 Swiss conscripts / R. Abächerli, L. Zhou, J.J. Schmid [et. al.] // Ann Noninvasive Electrocardiol. – 2009 – Vol. 14, №4. – Р. 381-388.
  • Carter J. L Somatotyping – development and applications / J. L. Carter, B. H. Heath // – Cambridge University Press. – 1990. – 504 p.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(51) 1 частина 2015 рік , 079-083 сторінки, код УДК 612.13:796.353.607:572.087:572.5