EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. М. Ждан, А. А. Капустянська, В. М. Бобирьов, Л. М. Шилкіна, В. І. Шепітько

  ДІАГНОСТИКА ГІПЕРУРИКЕМІЧНОГО СИНДРОМУ ЯК ПРОЯВУ МУЛЬТИМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ


  Про автора: В. М. Ждан, А. А. Капустянська, В. М. Бобирьов, Л. М. Шилкіна, В. І. Шепітько
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Оглядова стаття
  Анотація Лікарям загальної практики - сімейної медицини необхідно своєчасно виявляти перші ознаки гиперурикемії до розвитку подагричного артриту і метаболічних порушень. Доведено, що своєчасна корекція гіперурикемії може в майбутньому запобігти розвитку кардіоваскулярних захворювань і пошкоджень нирок. Саме тому, застосування алгоритму діагностики гіперурикемічного синдрому має вирішальне значення в щоденній практиці лікарів загальної практики - сімейної медицини з метою забезпечення попередження незворотніх ускладнень, збереження працездатності хворих і поліпшення якості їх життя.
  Ключові слова гіперурикемічний синдром, діагностика, сечова кислота, метаболічний синдром
  Список цитованої літератури
  • Bilchenko A. V. Giperurikemiya kak faktor riska razvitiya serdechno-sosudistyih zabolevaniy i smertnosti / A. V. Bilchenko // Zdorovya Ukrayiny, - 2009. – 10(1). – S. 46–48.
  • Bratus V.V.Ozhirenie, insulinorezestentnost, metabolicheskiy sindrom: fundamentalnyie i klinichnyie aspektyi / V.V. Bratus, T. V. Talaeva, V. A. Shumakov // Chetverta hvilya, - 2009. –413 s.
  • Barskova V. G. Diagnostika podagricheskogo artrita / V. G. Barskova // Russkiy meditsinskiy zhurnal. – 2011. – T 19. – No 10. – S. 614–617.
  • Bortkevich O.P. Podagra: suchasniy stan problemi, pIdhodi do dIagnostiki ta shlyahi korektsiyi / O. P. Bortkevich, Yu. V. Bilyavska / Zdorovya Ukrayiny. – 2011. – No 2. – S. 69-71.
  • Zhdan V. M. EfektivnIst bazisnoi terapiyi podagrychnogo artrytu  u hvorih iz suputnoyu patologieyu / V. M. Zhdan, A. A. Kapustyanska // Aktualni problemi suchasnoi medytsyny. – 2013. – Т. 13, No 2 (42). – S. 104-106. 

  • Kazimirko V.K. Revmatologiya / V.K. Kazimirko, V. M. Kovalenko // – Donetsk, - 2009. – 443 s.
  • Maksudova A.N. Podagra / A. N. Maksudova, I. G. Salihov, R. A. Habirov // – M.: MEDpress-inform, - 2008. –83 s.
  • Nasonova V.A. Lektsii dlya praktikuyuschih vrachey / V. A. Nasonova, V.G. Barskova // Moskva, - 2004. – Ros. nats. kongress «Chelovek i lekarstvo».
  • Nasonov E.L. Sovremennyie tehnologii i perspektivyi laboratornoy diagnostiki revmaticheskih zabolevaniy / E. L. Nasonov, E. N. Aleksandrova // Terapevticheskiy arhiv. – 2010. – No 5. – S.5-8.
  • PerederIy V. G. Osnovi vnutrishnoyi meditsini / V.G. PerederIy, S. M. Tkach //– VInnitsya: Nova kniga, -2010. – T. 3. – 1004 s.
  • Svintsitskiy A.S. Revmatichni hvorobi ta sindromi / A.S. Svintsitskiy, O. B. Yaremenko // – K.: Kniga plyus, - 2006. – 473 s.
  • Shuba N.M. Giperurikemiya - multimorbidnaya patologiya v revmatologii / N. M. Shuba // Ukrayinskiy revmatologichniy zhurnal, - 2013. –No 52 (2).
  • Hamburger M. 2011 recommendations for the diagnosis and management of gout and hyperuricemia / M. Hamburger, H.S. Baraf, T.C. Adamson // Phys. Sportsmed.,- 2011. – 39(4). – P. 98–123.
  • Krishnan E. Hyperuricemia and the risk for subclinical coronary atherosclerosis-data from a prospective observational cohort study / E. Krishnan, B.J. Pandya, L. Chung // Arthritis Res. Ther.,- 2011. – 13(2). – 66 р.
  • Lottmann K. Association between gout and all-cause as well as cardiovascular mortality: a systematic review / K. Lottmann, X. Chen, P.K. Schädlich // Curr. Rheumatol. Rep., - 2012. – 14(2). – P. 195–203.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(51) 1 частина 2015 рік , 130-133 сторінки, код УДК 616.72-002.78-07