EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. М. Науменко, Ю. В. Дєєва, О. В. Васильєв

  СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІН СЛУХОВОЇ ТА ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ В УМОВАХ ЗМОДЕЛЬОВАНОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ


  Про автора: О. М. Науменко, Ю. В. Дєєва, О. В. Васильєв
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі досліджено стан слухової та вестибулярної функцій у мишей в умовах експериментальної сенсоневральної приглухуватості. У тварин зі змодельованої сенсоневральної приглухуватістю, за даними об'єктивного дослідження ОАЕПІ, визначаються достовірні порушення слухової функції, в порівнянні з інтактними мишами контрольної групи. Також в ході експерименту було встановлено порушення вестибулярної функції внутрішнього вуха за допомогою вестибулярних тестів.
  Ключові слова модель СНП, сенсоневральної приглухуватості, отоакустичної емісія, вестибулярна функція, миші
  Список цитованої літератури
  • Mitin Yu.V. Viznachennya stanu vnutrIshnolabIrintnogo tisku pri sensonevralnIy prigluhuvatostI za danim otoakustichnoyi emisiyi / Yu.V. Mitin, Yu.V. Deeva // Zhurn. VUShNIH, nosovih i gorlovih hvorob. — 2002. – No. 3– C. – S 54.
  • Novozhilova I.O. Svitovi tendentsiyi zrostannya rezistentnosti mikobakteriy tuberkulozu do protituberkuloznih preparativ (oglyad literaturi) / I. O. Novozhilova, V. M. Melnik, V. G. Matusevich // Ukrayinskiy medichniy chasopis – 2013. – No. 6
  • Hilov K.JI. Funktsiya organa ravnovesiya i bolezn peredvizheniya / K.JI. Hilov // L.: Meditsina. – 1969. – 279s.
  • Hrabrikov A.N. Harakteristika sensonevralnoy tugouhosti i perspektivyi ee differentsialnoy diagnostiki na osnove registratsii vyizvannoy otoakusticheskoy emissii /A.N. Hrabrikov// Vestnik otorinolaringologii. –2003. – No. 6. –S.17–19.
  • Hrabrikov A.N. Perspektivyi diagnostiki doklinicheskih form sensonevralnoy tugouhosti na osnove registratsii razlichnyih klassov vyizvannoy otoakusticheskoy emissii /A.N. Hrabrikov //Rossiyskaya otorinolaringologiya.– 2004.– No. 3.– S.113– 116.
  • Shidlovska T.V. Andreychenko C.B. Eksperimentalne doslIdzhennya kompleksnoYi dIYi shumu I rentgenIvskogo opromInennya na perekIsne okisnennya lIpIdIv ta aktivnIst antioksidantnih fermentIv golovnogo mozku u schurIv / T.V. Shidlovska, M.S. Kozak, I.O. Postrigam, M.O. Demchenko, C.B. Andreychenko // Zhurn. vushnih, nosovih I gorlovih hvorob. -2004. –No. 3. - S. 9-12.
  • Shidlovska T.V. Zagalni printsipi diagnostiki i likuvannya hvorih z sensonevralnoyu prigluhuvatistyu / T.V. Shidlovskaya, T.A. Shidlovska // Zhurn. vushnih, nosovih i gorlovih hvorob. - 2005. – No.4. - S. 2-17.
  • Asada Y. High– dose steroid therapy for sudden deafness– efficacy in severe cases / Y. Asada, H.Suzuki, S. Nakabayashi, M.Furukawa // Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho. – 1998. – Р. 1069– 1074.
  • Becvarovski Z. Rapid elevation of gentamicin levels in the human labyrinth following intravenous administration / Z. Becvarovski, E.M. Michaelides, J.M. Kartush [et al.] // Laryngoscope. – 2002. – P. 1163– 1165.
  • Kuliszewski M. A. A direct comparison of endothelial progenitor cell dysfunction in rat metabolic syndrome / M.A. Kuliszewski, M.R. Ward, J.W. Kowalewski [et al.] // Atherosclerosis. – 2012.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(56), 2016 рік , 137-140 сторінки, код УДК 616.28-008.14-053:616-08