EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ємець А.В.

  ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ


  Про автора: Ємець А.В.
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Оглядова стаття
  Анотація Аналіз досліджень при підготовці фахівців сімейної медицини здійснюється на основі інноваційних підходів. В той же час дослідження проблеми зміцнення здоров’я, формування в них культури здоров’я за допомогою здоров’язберігальних освітніх технологій свідчить про спроби вчених обґрунтувати теоретико-методологічні та методичні заходи певного феномену, визначити поняття термінологічного спектру даної проблеми з’язувати шляхи її вирішення в сучасних соціокультурних умовах.
  Ключові слова сімейна медицина, здоров’зберігаючі технології
  Список цитованої літератури
  • Vashchenko O. «Tianshi» – kliuch k zdoroviu, kliuch k uspekhu. 2. Rostov na Donu: Feniks; 2004. 154 s.
  • Vashchenko O. Hotovnist vchytelia do vykorystannia zdoroviazberihaiuchykh tekhnolohii u navchalno-vykhovnomu protsesi. Zdorovia ta fizychna kultura. 2006; 8:1-6.
  • Vashchenko O. Zdoroviazberihaiuchi tekhnolohii v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh. Dyrektor shkoly. 2006; 20:12-15.
  • Hryshyna TV. Osvitnia tekhnolohiia yak obiekt metodychnoi roboty. Kharkiv: Osnova; 2003. 96 s.
  • Dychkivska IM. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [navchalnyi posibnyk]. Kyiv: Akademvydav; 2004. 352 s.
  • Donchenko VI. Osoblyvosti formuvannia hotovnosti studentiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv do vykorystannia zdoroviazberezhuvalnykh tekhnolohii. Ridna shkola. 2015; 1–2: 70–73.
  • Klarin MV. Pedagogicheskaia tekhnologiia v uchebnom protcesse: Analiz zarubezhnogo opyta. Moskva: Znanie; 1989. 75 s.
  • Monakhov VM. Tekhnologicheskie osnovy proektirovaniia i konstruirovaniia uchebnogo protcessa. Volgograd: VGU; 1995. 204 s.
  • Prokopenko IF, Yevdokymov VI. Pedahohichna tekhnolohiia. Kharkiv: Osvita; 1995. 105 s.
  • Piekhota OM. Indyvidualizatsiia profesiino-pedahohichnoi pidhotovky vchytelia [avtoreferat]. Kyiv; 1997. 52 s.
  • Selevko GK. Sovremennye obrazovatelnye tekhnologii [uchebnoe posobie]. Moskva: Narodnoe obrazovanie; 1998. 256 s.12.    Smirnov NK. Zdorovesberegaiushchie obrazovatelnye tekhnologii v sovremennoi shkole. Moskva: APK i PRO; 2002. 121s.
  • Smirnov NK. Zdrovesberegaiushchie obrazovatelnye tekhnologii i psikhologiia zdorovia v shkole. Moskva:ARKTI;2003. 270 s.
  • Smoliuk IO. Rozvytok pedahohichnykh tekhnolohii u vyshchykh zakladakh osvity Ukrainy [avtoreferat]. Kyiv; 1999. 35 s.
  • Shamova TI, redaktor, Davidenko TM, Shibanova GN. Upravlenie obrazovatelnymi sistemami [uchebnoe posobie]. Moskva: Akademiia; 2002. 384 s.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(63), 2018 рік , 184-188 сторінки, код УДК 61:614.25:615.825
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-1-62-184-188