EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Вергелес К.М., Горохова Л.В., Гаврилюк А.О., Жарлінська Р.Г., Бабійчук О.Ю., Міщук А.А.

  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ


  Про автора: Вергелес К.М., Горохова Л.В., Гаврилюк А.О., Жарлінська Р.Г., Бабійчук О.Ю., Міщук А.А.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У статті здійснено аналіз процесів децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування на основі статистичних даних, а також особливостей практичної реалізації реформи системи медичного обслуговування в Україні в умовах децентралізації. Вивчено нормативне забезпечення процесу децентралізації з точки зору забезпечення ефективної організації системи охорони здоров’я, зокрема у сільській місцевості. Запропоновано низку заходів для упорядкування системи надання медичної допомоги у сільській місцевості.
  Ключові слова децентралізація, медична допомога, медичне обслуговування, видатки на охорону здоров’я
  Список цитованої літератури
  • Deyaki pytannia nadannia subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam na zdiysnennia zakhodiv, spriamovanykh na rozvytok systemy okhorony zdorovia u silskiy mistsevosti: Postanova KMU vid 6 hrudnia 2017 r. № 983. [Internet]. Dostupno na: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/983-2017. [in Ukrainian]
  • Koliushko I. Strakh vtratyty vladu i strakh yiyi vziaty. 2015. [Internet]. Dostupno na: https://zbruc.eu/node/32313. [in Ukrainian]
  • Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini: Skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 1 kvitnia 2014 r. № 333-r. [Internet]. Dostupno na: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. [in Ukrainian]
  • Lobas M. Riven finansuvannia okhorony zdorovya yak chynnyk zabezpechennia yakisnoyi medychnoyi dopomohy silskomu naselenniu; Ukrayina. Zdorovya natsii; 2016; 4, 1(41): 150-155. [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennia poriadku stvorennia hospitalnykh okruhiv:  Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny  vid 30 lystopada 2016 r. № 932 [Internet]. Dostupno na: http://moz.gov.ua/docfiles/Pro_20160615_0_dod.pdf [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia pervynnoyi medychnoyi dopomohy: nakaz MOZ vid 19.03.2018 № 504. [Internet]. Dostupno na: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-18#n19  [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia spromozhnykh merezh nadannia pervynnoyi medychnoyi dopomohy: nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny, Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrayiny vid 06.02.2018 № 178/24. [Internet]. Dostupno na: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0215-18 [in Ukrainian]
  • Proekt derzhbiudzhetu-2020: skilky zaklaly na zdorovya, kulturu ta osvitu [Internet]. Dostupno na: https://www.ukrinform.ua/ rubric-economy/2780543-proekt-derzbudzetu2020-skilki-zaklali-na-zdorova-kulturu-ta-osvitu.html [in Ukrainian]
  • Ukrayina na shliakhu reform: medychna reforma: pres-daidzhest. IV kv. 2018 r. [Internet]. Dostupno na: http://zounb.zp.ua/ sites/default/files/pdf/2018/ vch/UV4kv2018.pdf. [in Ukrainian]
  • Shafranskyi VV, redaktor. Shchorichna dopovid pro stan zdorovya naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiyu ta rezultaty diyalnosti systemy okhorony zdorovya Ukrayiny 2015. MOZ Ukrayiny; DU «UISD MOZ Ukrainy»; Kyiv; 2016. 452 s. [in Ukrainian]
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(70), 2019 рік , 030-034 сторінки, код УДК 34:61:316.422(477)
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-30-34