EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Седих К.В., Шевчук С.М., Шевчук В.В., Клименко Ю.О.

  ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ЖІНОК, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ


  Про автора: Седих К.В., Шевчук С.М., Шевчук В.В., Клименко Ю.О.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Теоретичний аналіз наукових джерел дозволив визначити поняття «дитини з обмеженими психофізичними можливостями», їх класифікації та узагальнити погляди на явище дезадаптації. До емпіричного дослідження психосоціальної дезадаптації жінок, які виховують дітей з обмеженими психофізичними можливостями було залучено 274 матері, які мають дітей різного віку з вадами розвитку. Дане дослідження тривало з червня 2018 по березень 2019 р. на території Подільського району м. Полтави, де було опитано 110 жінок, у м. Лубни та Лубенському районі – 112 жінок та Козельщинському районі Полтавської області – 52 особи. На підставі аналізу отриманих результатів встановлено, що у міських населених пунктах чисельність матерів, які мають ознаки психологічної дезадаптації менша (у Подільському районі м. Полтави 56–61 %, у м. Лубни та Лубенському районі – 72,5–73%), ніж у сільських (у Козельщинському районі – 91–95%).
  Ключові слова психосоціальна адаптація, психологічна дезадаптація, дитина з обмеженими психофізичними можливостями
  Список цитованої літератури
  • Herasymenko LO, Skrypnikov AM, IsakovRI. Diahnostyka psykhosotsialnoi dezadaptatsii zhinok z depresyvnymy rozladamy. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2019; 1:34-38. [іn Ukrainian]
  • Horetska O. Psykholohichni osoblyvosti stavlennia batkiv do ditei z osoblyvymy potrebamy. Osvita rehionu. 2013; 2: 289-294 [іn Ukrainian]
  • Lemak MV, Petryshche VYu. Metodyka  doslidzhennia sotsialno – psykholohichnoyi adaptatsii K. Rodzhersa - R. Daimonda. Metodychne vydannia Psykholohu dlia roboty. Diahnostychni metodyky. Uzhhorod Vydovnytstvo OleksandryHarkushi. 2011:85-90[іn Ukrainian]
  • Miliutina KL. Vplyv batkivskoho stavlennia do diteiy z rozladamy autystychnoho spektru na perspektyvu inkliuzyvnoho navchannia. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya Psykholohichni nauky. 2017; 5(1): 98-102. [іn Ukrainian]
  • Samoilova OV. Suchasni pohliady na problemu rozladiv adaptatsii (ohliad naukovoi literatury). Psykhiatriia, nevrolohiia ta medychna psykholohiia. 2018; 9: 32-37. [іn Ukrainian]
  • Stasiuk L. Teoretychni aspekty rozvytku ditei doshkilnoho viku z osoblyvymy potrebamy. Pedahohichnyi chasopys Volyni. 2015; 1:75-80. [іn Ukrainian]
  • Statystychni dani [Elektronnyi resurs]. Dostupno na: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/statistika-inklyuziya.pdf. [іn Ukrainian]
  • Tkachiova VV. Semia rebenka s ohranychennymy vozmozhnostiamy zdorovia: dyahnostyka y konsultyrovanye. Moskva: Natsyonalny knyzhnyi tsentr. 2014. 160 s. [in Russian]
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(72), 2020 рік , 119-124 сторінки, код УДК 364-787.522-055.52-056.2/.3
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-2-72-119-124