EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Zinko V., Mateshuk-Vatseba L. R.

  INFLUENCE OF OPIOD ON THE ULTRASTRUCTURE OF RADIATE CROWN OF TELENCEPHALON IN THE EXPERIMENT


  About the author: Zinko V., Mateshuk-Vatseba L. R.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The work presents data on ultrastructural organization of the radiate crown of telencephalon of the white rat in the norm and in the dynamics of the long-term influence of opioid. The radiate crown of telencephalon of the white rat is formed by nonmyelinated fibers. The first changes in ultrastructure of the radiate crown are observe already after 2 weeks of injection of nalbufin to the experimental animals and keep growing throughout the following periods of the experiment. The main manifestations of neuropathy of the radiate crown of telencephalon after 6 weeks of injection of nalbufin is destructurization of the nerve fiber axons, glia cells. Morphological changes characteristic of microangiopathy take place in the links of hemomicrocirculatory bed of radiate crown. This work is the ground for further research of both, morphologists and neuropathologists in future development of the new methods of diagnosing and prevention of brain pathology associated with a long-term application of opioids.
  Tags radiate crown, ultrastructure, opioid, experiment
  Bibliography
  • Litvintsev B. S. Strukturno-funktsionalnyie izmeneniya nervnoy sistemyi pri hronicheskom otravlenii opioidami: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. med. nauk.: spets. 14.00.18 «Psihiatriya» / Litvintsev. B.S. – M., - 2003.- 23 s.
  • Lelevich S. V. Harakteristika neyromediatornyh sistem nekotoryih struktur golovnogo mozga kryis pri morfinovoy abstinentsii / S. V. Lelevich, V. V. Lelevich, E. M. Doroshenko // Voprosy narkologii. – 2009. - No 3. – S. 70 – 77.
  • Mamina O. O. Himiko-toksikologichne doslidzhennya narkotichnih rechovin v organah otruenih schuriv // Zaporozhskiy meditsinskiy zhurnal. – 2006. – No 6. – S. 140-142.
  • Ovcharenko M. O. Opioyidna zalezhnist: kliniko-patogenetychni, epidemiologichni, patopsihologichni aspekty, metody likuvannya i profilaktiki: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya doktora med. nauk: spets. 14.01.17 «Narkologiya» / Ovcharenko. M.O. – H., 2013. – 19s.
  • Pat. No76564 U Ukrayina, MPK A 61 K 31/00 Sposib modelyuvannya fizichnoyi opioyidnoyi zalezhnosti u schuriv/ zayavniki: Onisko R.M., Paltov E.V., Fik V.B., Vilhova I.V., Krivko Yu.Ya., Yakimiv N.Ya., Fitkalo O.S.; patentovlasnik: Lvivskiy natsionalniy medychniy universitet imeni Danyla Galytskogo. – Nou201207124; zayavl. 12.06.2012; opubl. 10.01.2013, Byul. No1.
  • Fisenko V.P. Neyrohimicheskie zakonomernosti deystviya opioidnyih analgetikov na koru golovnogo mozga / V.P. Fisenko // Byul. eksperim. ,biol. i med. – 2001. – T. 132, No 7. – S. 4 – 12.
  • Shapovalov V.V. Sudova farmatsiya v derzhavniy systemi zahodiv uzagalnennya prichin i umov poshirennya narkozlochinnosti ta narkomaniyi (na zasadah kriminalistiki) / V.V. Shapovalov // Yurydychniy zhurn. -2011. -No6. – S. 41-45.
  • Maremmani I. Affective temperaments in heroin addiction / I. Maremmani, M. Pacini, D. Popovic.// J. Affect. Disord. – 2009. – Vol. 117, № 3. – P. 186-192.
  • Voronkov M. Administration of nalbuphine to heroin addicts. Feasibility and short-term effects / M. Voronkov, D. Ocheret, S. Bondarenko // Heroin Addict Relat Clin Probl. – 2008. – 10, № 1. – Р. 19-24.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(47) 2 part 2014 year, 127-130 pages, index UDK 611.813:615.212.7]-018.1-08