EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А. В. Зінько, Л. Р. Матешук-Вацеба

  ВПЛИВ ОПІОЇДУ НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ ПРОМЕНИСТОГО ВІНЦЯ КІНЦЕВОГО МОЗКУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ


  Про автора: А. В. Зінько, Л. Р. Матешук-Вацеба
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі наведені дані про ультраструктурну організацію променистого вінця кінцевого мозку білого щура в нормі та в динаміці довготривалого впливу опіоїду. Променистий вінець кінцевого мозку білого щура сформований безмієліновими волокнами. Перші зміни ультраструктури променистого вінця спостерігаються вже через 2 тижні введення налбуфіну експериментальним тваринам і наростають впродовж наступних термінів експерименту. Основними проявами нейропатії променистого вінця кінцевого мозку за умов 6-тижневого введення налбуфіну є деструктурованість осьових циліндрів нервових волокон, гліальних клітин. В ланках гемомікроциркуляторного русла променистого вінця відбуваються морфологічні зміни, характерні для мікроангіопатії. Робота є основою для подальших досліджень і морфологів, і невропатологів щодо розробки в перспективі нових методів діагностики та профілактики патології мозку, зумовленої тривалим застосуванням опіоїдів.
  Ключові слова променистий вінець, ультраструктура, опіоїд, експеримент
  Список цитованої літератури
  • Litvintsev B. S. Strukturno-funktsionalnyie izmeneniya nervnoy sistemyi pri hronicheskom otravlenii opioidami: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. med. nauk.: spets. 14.00.18 «Psihiatriya» / Litvintsev. B.S. – M., - 2003.- 23 s.
  • Lelevich S. V. Harakteristika neyromediatornyh sistem nekotoryih struktur golovnogo mozga kryis pri morfinovoy abstinentsii / S. V. Lelevich, V. V. Lelevich, E. M. Doroshenko // Voprosy narkologii. – 2009. - No 3. – S. 70 – 77.
  • Mamina O. O. Himiko-toksikologichne doslidzhennya narkotichnih rechovin v organah otruenih schuriv // Zaporozhskiy meditsinskiy zhurnal. – 2006. – No 6. – S. 140-142.
  • Ovcharenko M. O. Opioyidna zalezhnist: kliniko-patogenetychni, epidemiologichni, patopsihologichni aspekty, metody likuvannya i profilaktiki: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya doktora med. nauk: spets. 14.01.17 «Narkologiya» / Ovcharenko. M.O. – H., 2013. – 19s.
  • Pat. No76564 U Ukrayina, MPK A 61 K 31/00 Sposib modelyuvannya fizichnoyi opioyidnoyi zalezhnosti u schuriv/ zayavniki: Onisko R.M., Paltov E.V., Fik V.B., Vilhova I.V., Krivko Yu.Ya., Yakimiv N.Ya., Fitkalo O.S.; patentovlasnik: Lvivskiy natsionalniy medychniy universitet imeni Danyla Galytskogo. – Nou201207124; zayavl. 12.06.2012; opubl. 10.01.2013, Byul. No1.
  • Fisenko V.P. Neyrohimicheskie zakonomernosti deystviya opioidnyih analgetikov na koru golovnogo mozga / V.P. Fisenko // Byul. eksperim. ,biol. i med. – 2001. – T. 132, No 7. – S. 4 – 12.
  • Shapovalov V.V. Sudova farmatsiya v derzhavniy systemi zahodiv uzagalnennya prichin i umov poshirennya narkozlochinnosti ta narkomaniyi (na zasadah kriminalistiki) / V.V. Shapovalov // Yurydychniy zhurn. -2011. -No6. – S. 41-45.
  • Maremmani I. Affective temperaments in heroin addiction / I. Maremmani, M. Pacini, D. Popovic.// J. Affect. Disord. – 2009. – Vol. 117, № 3. – P. 186-192.
  • Voronkov M. Administration of nalbuphine to heroin addicts. Feasibility and short-term effects / M. Voronkov, D. Ocheret, S. Bondarenko // Heroin Addict Relat Clin Probl. – 2008. – 10, № 1. – Р. 19-24.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(47) 2 частина 2014 рік , 127-130 сторінки, код УДК 611.813:615.212.7]-018.1-08