RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Вимоги до статей

  До друку приймаються наукові статті, які містять такі необхідні елементи: шифр УДК; назва статті, прізвища та ініціали авторів (кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати п'яти осіб); назву закладу та місто, дані про зв'язок публікації з плановими науково-дослідними роботами (із зазначенням номера держреєстрації).

  Вступ:

  Постановка проблеми у загальному вигляді, аналіз останніх (за останні 10 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, визначення невирішених раніше частин загальної проблеми;

  Мета:

  Містить 2-3 речення, в яких сформульовано яку проблему або гіпотезу вирішує автор і з якою метою.

  Матеріал і методи дослідження:

  Включає в себе докладний виклад методик дослідження, апаратури, на якій воно проводилося, критерії відбору тварин і хворих, кількість і характеристику пацієнтів, з розбивкою їх за статтю та віком, якщо потрібно для дослідження. Обов'язково вказується принцип розбивки пацієнтів на групи, а також дизайн дослідження. Слід назвати всі використовувані в ході роботи лікарські препарати і хімічні речовини, включаючи їх міжнародну непатентовану (загальноприйняту) назву, дози, шляхи введення. Даний розділ повинен містити максимальну інформацію - це необхідно для подальшого можливого відтворення результатів іншими дослідниками, порівняння результатів аналогічних досліджень та можливого включення даних статті в мета-аналіз.

  Тут вказується дотримання етичних принципів (як місцевих, так і міжнародних: дотримання етичних принципів Європейської конвенції із захисту хребетних тварин; Гельсінська декларація; інформовану згоду хворого). Детальніше див. «Публікаційна етика і її порушення».

  Наприкінці розділу «Матеріали і методи» виділяється підрозділ «Обробка даних», в якому вказується, якими методами обробки даних користувався автор. Якщо дослідження було рандомізованим, вказується принцип рандомізації. Середні величини наводяться у вигляді М ± m, де М - середнє арифметичне, m - стандартна помилка середнього. У тексті статті і в таблицях при вказівці достовірності бажано приводити повне значення р (р = ..., а не р <...). Коефіцієнти кореляції приводити тільки з зазначенням їх статистичної значущості, тобто зі значенням р, наприклад r = 0,435; р = 0,006.

  Результати дослідження та їх обговорення:

  Їх слід представляти в логічній послідовності. Ніяких літературних посилань. Дані наводяться дуже чітко, у вигляді коротких описів з графіками, таблицями та малюнками (не копіювати інформацію, тільки один спосіб представлення).

  Відсотки необхідно представляти в тексті статті або таблиці, одночасно вказуючи абсолютне значення тієї величини, яка прийнята за 100%, наприклад 25% з 120 хворих. Інший спосіб - вказівка одночасно і відсотків, і абсолютних значень, наприклад: 25% (30/120) або 30 з 120 хворих (25%).

  У випадку, якщо проводять послідовний перерахунок відсотків, тобто обчислюють відсоток від відсотка (відсоток від числа об'єктів дослідження в раніше описаної відсотками підгрупі), необхідно зрозуміло описати цю процедуру і представити кількості об'єктів дослідження, що приймаються послідовно за 100%.

  Необхідна точність наведених значень відсотків залежить від обсягу вибірки:

  Слід виділити нові і важливі аспекти результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми або тлумачення цих даних, по можливості зіставити їх з даними інших дослідників. Не слід повторювати відомості, що вже були вказані в розділі «Вступ», і докладні дані з розділу «Результати». В обговорення можна включити обґрунтовані рекомендації для клінічної практики і можливе застосування отриманих результатів у майбутніх дослідженнях.

  Висновки або результати:

  В одному-двох реченнях підвести підсумок виконаної роботи: що отримано, про що це може свідчити або що може означати, чому служить і які розкриває можливості. Відобразити перспективи використання результатів. Уникайте претендувати на пріоритет і посилатися на завершену роботу.

  Список літератури.

  Реферати.

  Російською, українською та англійською мовами обсягом не більше 0,5 с.

  Таблиці - не більше 4.

  Графіки (не більше 4) повинні мати чіткі калібровки по осях. Якщо наводяться кілька кривих, безпосередньо на рисунку необхідно вказати їх порядкові номери. Малюнки, крім діаграм, в електронному варіанті бажано надавати в розширенні РСХ, фото (не більше 4) - в JPEG.

  Список літератури оформляється без скорочень.

  Автори подаються в алфавітному порядку, спочатку кирилицею, потім латиницею, згідно з вимогами Ванкуверського стилю. Посилання в тексті вказуються цифрами у квадратних дужках.

  Статті редагуються і рецензуються членами редакційної ради - провідними фахівцями з відповідних областей біології та медицини.

  Текст друкується через 1,5 інтервал без переносів, розмір шрифту 14 у Тimes New Roman в редакторі МIСRОSOFT WORD. Відступ абзацу - 1,25 см знаком табуляції. Поля з усіх боків по 25 мм. Матеріал потрібно надавати на електронну пошту - womab.ed@gmail.com.

  На останній сторінці тексту повинні бути прізвище, ім'я та по батькові автора, науковий ступінь, поштову адресу, номери телефонів (службовий, домашній) автора, з яким редакція повинна мати контакт.

  Основні причини відхилення статей

  1. Стаття не проходить за технічними параметрами

  2. Стаття не відповідає «Цілям і завданням журналу»

  3. Стаття є неповноцінною

  4. Методи дослідження є незадовільними

  5. Висновки не обгрунтовані в тексті статті

  6. Текст статті на основі іншої роботи автора

  7. Стаття незрозуміла

  8. Стаття нудна

  Більше інформації про вимоги до наукових статей ви знайдете на сторінці подачі статті від Elseiver, яка містить покрокову інструкцію і додаткові пояснення.