English Українська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Вимоги до статей

  Матеріали для опублікування приймаються від спеціалістів у галузі теоретичної, профілактичної, експериментальної та клінічної медицини, суміжних дисциплін, а також досліджень в галузі біологічних наук з шифрами 091 «Біологія» та 222 «Лікувальна справа»

  ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  Текст статті направляється двома окремими файлами: стаття і розширена анотація (див. структуру нижче).

   

  Загальний обсяг оригінальної статті без урахування розширеної анотації не має перевищувати 15 сторінок.

  Примітка: одна сторінка статті відповідає 250 словам або 1800 знакам без пробілів.

   

  Текст друкується через 1,5 інтервали без переносів, шрифт Тimes New Roman, 14 кегль у текстовому редакторі MS Word і зберігається у форматі .doc або .docx. Відступ абзацу – 1,25 см за допомогою меню «Абзац». Поля з усіх боків по 25 мм, без колонтитулів і нумерації сторінок.

   

  У середині речення слід використовувати середнє тире «–» з пробілами.

  Між числами замінити середнім тире без пробілів (2019–2020).

  Дефіс «‑» вживаємо між складними словами: лікар-стоматолог, науково-дослідний.

  Довге тире «—» у наукових статтях не вживається.

   

  Число від відсотка відділяємо за допомогою нерозривного пробілу (Ctrl + Shift + Space (пробіл): 37 %

  В англомовному варіанті рукопису цілу частину числа відділяємо від дробової за допомогою крапки: 3.14

   

  Пробіли не ставимо між:

   

  Лапки: в україномовному тексті пишемо «Слово», в англомовному варіанті – “Word”.

  Посилання на джерела вказуються числами у квадратних дужках в порядку зростання, через кому і пробіл між джерелами: [3, 6].

  Скорочення та абревіатури мають вперше згадуватися у вступі або матеріалах і методах та містити повну назву. У результатах нових скорочень не вживаємо.

   

  ТАБЛИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ

  Таблиці та рисунки мають доповнювати, а не дублювати текст.

  Замість таблиць для порівняння даних краще використовувати графіки або діаграми. Кількість таблиць не має перевищувати 2.

  Загальна кількість ілюстративних матеріалів (рисунки і таблиці) не має перевищувати 6.

   

  ЗМІСТ СТАТТІ

  До друку приймаються наукові статті, які містять такі необхідні елементи:

  1. Індекс УДК
  2. Перелік авторів
  3. Перелік установ
  4. Назва статті
  5. Актуальний e-mail автора
  6. Коротка анотація англійською, ключові слова
  7. Коротка анотація українською, ключові слова
  8. Номер і назва НДР або гранту
  9. Вступ
  10. Мета
  11. Матеріали і методи (далі – МіМ)
  12. Результати та їх обговорення
   1. Результати
   2. Обговорення
  13. Висновки
  14. Список літератури
  15. Контакти
  16. Розширена анотація українською

   

  1. ІНДЕКС УДК

  Визначають за україномовними виданнями таблиць УДК.

  2. АВТОРИ

  Не більше 7 осіб, перелічуємо за наступним порядком:

  3. ПЕРЕЛІК УСТАНОВ

  Кожну установу пишемо з нового рядка із зазначенням офіційної назви установи та міста, верхній індекс приналежності ставиться перед установою (Увага !! Перша установа вказується без індексу. Отже, друга установа матиме індекс 1, третя – 2 і т.д.).

  4. НАЗВА СТАТТІ

  (ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, не більше 14 слів) має чітко відображати зміст статті та бути конкретною, не може містити комерційних назв лікарських засобів або медичного обладнання, не має містити загальних слів або виразів

  5. АКТУАЛЬНИЙ E-MAIL АВТОРА

  Для зв’язку з редакцією та потенційними читачами статті

  6. КОРОТКА АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ, КЛЮЧОВІ СЛОВА

  Анотація обсягом 100-150 слів подається у неструктурованому вигляді, без поділу на вступ, МіМ та результати. Незалежно від кількості слів, текст подаємо одним абзацом. Анотація не має містити скорочень і абревіатур і має бути зрозумілою читачеві сама по собі, без ознайомлення з повним текстом статті.

  Приблизна схема анотації:

  Словосполучення не мають перевищувати за обсягом 3-4 слова, щоб не ускладнювати сприйняття статті. Ключові слова мають повністю відповідати проблематиці статті, але не мають повторювати дослівно її назву.

  Англомовні еквіваленти ключових слів мають відповідати дескрипторам МESH (Medical Subject Headings Index Medicus catalogs) https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search

  7. АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ, КЛЮЧОВІ СЛОВА:

  Авторський колектив без згадування установ, назва статті, далі згідно з п. 6 «Коротка анотація англійською, ключові слова»

  8. НОМЕР І НАЗВА НДР АБО ГРАНТУ

  Без згадування назви кафедри або установи: НДР має діяти на момент публікації статті.

  9. ВСТУП

  Рекомендований обсяг розділу: 1,5-2 стор. друкованого тексту (350-500 слів).

  Постановка проблеми у загальному вигляді, аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, визначення невирішених раніше частин загальної проблеми;

  Має містити мінімум 7 посилань на літературу останніх 6-8 років; неприпустим є використання більше 3 посилань  . Розділ повинен містити основну інформацію про предмет дослідження і стисле обґрунтування актуальності матеріалів. Всі основні поняття, скорочення і абревіатури повинні пояснюватися і розшифровуватися у вступі. Посилання на джерела подаються в квадратних дужках в порядку зростання, через кому і пробіл між джерелами. Інформація у вступі повинна корелюватися з результатами дослідження, описаними в обговоренні.

  10. МЕТА

  Містить одне речення, в якому стисло сформульовано, яку проблему або гіпотезу вирішує автор, і з якою метою. Мета не має копіювати назву статті та не може містити скорочень.

  11. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

  Рекомендований обсяг розділу: 1,5-2 стор. друкованого тексту (250-500 слів).

  Розділ може містити не більше 5 посилань, а також таблиці/графіки з описом розподілу досліджуваного матеріалу.

  Включає в себе докладний виклад методики дослідження (із зазначенням автора методики і посилання на відповідне джерело в квадратних дужках), апаратури, на якій воно проводилося, критерії відбору тварин і хворих (вік, стать, вага, базовий стан здоров'я), кількість і характеристику пацієнтів, з розбивкою їх за статтю та віком, якщо потрібно для дослідження. Обов'язково вказується принцип розбивки пацієнтів на групи, а також дизайн дослідження. Слід назвати всі використовувані в ході роботи лікарські препарати і хімічні речовини, включаючи їх міжнародну непатентовану (загальноприйняту) назву, Торгову назву вказуємо лише один раз, у МіМ під час опису схеми лікування, в інших розділах описуємо діючі речовини або вживаємо міжнародну непатентовану назву. Також описуємо дози, шляхи введення, реактиви (із зазначенням в дужках фірми і країни-виробника).

  Даний розділ повинен містити максимальну інформацію - це необхідно для подальшого можливого відтворення результатів іншими дослідниками, порівняння результатів аналогічних досліджень та можливого включення даних статті в мета-аналіз.

  Тут вказується дотримання етичних принципів (як місцевих, так і міжнародних: дотримання етичних принципів Європейської конвенції із захисту хребетних тварин; Гельсінська декларація; інформовану згоду хворого). Детальніше див. «Публікаційна етика і її порушення».

  Наприкінці розділу «Матеріали і методи» виділяється підрозділ «Обробка даних», в якому вказується, якими методами обробки даних користувався автор (параметричні, непараметричні) та довірчий інтервал/похибка. Окремо зазначаємо пакети програмного забезпечення (рік, версія).

  Якщо дослідження було рандомізованим, вказується принцип рандомізації. Середні величини наводяться у вигляді М ± m, де М - середнє арифметичне, m - стандартна помилка середнього. У тексті статті і в таблицях при вказівці достовірності бажано приводити повне значення р (р = ..., а не р <...). Коефіцієнти кореляції приводити тільки з зазначенням їх статистичної значущості, тобто зі значенням р, наприклад r = 0,435; р = 0,006.

  Одиниці виміру фізичних величин, гематологічні, біохімічні та інші показники величин, що застосовуються в медицині, повинні бути викладена в одиниці метричної системи (Міжнародної системи одиниць [СІ])

  12. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ:

  12.1 Результати

  Обсяг розділу: 5-7 сторінок друкованого тексту (1250-1750 слів), посилання є неприпустимими.

  Результати статистичної обробки вказуються і в абсолютних, і у відносних числах. Розділ повинен містити візуалізацію отриманих даних: табличні матеріали, графіки, діаграми, рисунки тощо. Загальна кількість візуальних і графічних елементів не повинна перевищувати 4 одиниць.

  Дані наводяться дуже чітко, у вигляді коротких описів з графіками, таблицями та малюнками (не копіювати інформацію, тільки один спосіб представлення).

  Графіки повинні мати чіткі калібровки по осях. Якщо наводяться кілька кривих, безпосередньо на рисунку необхідно вказати їх порядкові номери. Малюнки, крім діаграм, в електронному варіанті бажано надавати в розширенні РСХ, фото (не більше 4) - в JPEG.

  Відсотки необхідно представляти в тексті статті або таблиці, одночасно вказуючи абсолютне значення тієї величини, яка прийнята за 100 %, наприклад 25 % з 120 хворих. Інший спосіб - вказівка одночасно і відсотків, і абсолютних значень, наприклад: 25 % (30/120) або 30 з 120 хворих (25 %).

  У випадку, якщо проводять послідовний перерахунок відсотків, тобто обчислюють відсоток від відсотка (відсоток від числа об'єктів дослідження в раніше описаної відсотками підгрупі), необхідно зрозуміло описати цю процедуру і представити кількості об'єктів дослідження, що приймаються послідовно за 100 %.

  Необхідна точність наведених значень відсотків залежить від обсягу вибірки:

  12.2 ОБГОВОРЕННЯ

  Обсяг підрозділу: 0,5-1 стор., 6-8 посилань, розташовується після результатів.

  Посилання на роботи співавторів рукопису є допустимими, але не більше 2 одиниць.

  Підрозділ має містити короткий аналіз отриманих в результатах статистичних даних, а також висновки, зроблені автором на основі обробки цих даних із зазначенням основних механізмів структурних і функціональних, фізіологічних, патофізіологічних змін, особливостей результатів терапії, інформативності діагностичних методів, а також кореляцію отриманих даних з результатами досліджень вчених, згаданих у вступі.

  Слід виділити нові і важливі аспекти результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми або тлумачення цих даних, по можливості зіставити їх з даними інших дослідників. Не слід повторювати відомості, що вже були вказані в розділі «Вступ», і докладні дані з розділу «Результати». В обговорення можна включити обґрунтовані рекомендації для клінічної практики і можливе застосування отриманих результатів у майбутніх дослідженнях.

  13. ВИСНОВКИ АБО ПІДСУМОК:

  Обсяг розділу: 0,5-1 стор., висновки бажано пронумерувати.

  Висновки мають містити обов’язкове обґрунтування тверджень за допомогою (числових) даних, отриманих у ході дослідження.

  В декількох реченнях підвести підсумок виконаної роботи: що отримано, про що це може свідчити або що може означати, чому служить і які розкриває можливості. Відобразити перспективи використання результатів. Уникайте претендувати на пріоритет і посилатися на завершену роботу.

  14. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Список літератури оформлюється без скорочень. Джерела у списку використаної літератури подаються в алфавітному порядку, згідно з вимогами Ванкуверського стилю

  1. Рекомендована к-сть джерел: від 10 до 15.
  2. Не менше 50 % джерел мають містити власні індекси DOI
  3. Джерела мають бути не старше 10 років на момент публікації статті.
  4. Дозволена кількість самоцитувань: 1 одиниця на 10 джерел або 2 одиниці на 15 джерел.
  5. Дозволяється 1-2 джерела старше 10, але молодше 30 років, якщо це методики міжнародного значення, описані автором в Матеріалах і методах.

  Порядок розташування:

  Джерела розташовуються в алфавітному порядку: спочатку транслітеровані російськомовні і україномовні джерела в порядку українського алфавіту (від А до Я), за ними розташовуються англо-, франко-, (...) мовні джерела згідно з правилами англійської мови (від A до Z).

  Для автоматичної транслітерації радимо послуговуватися сервісом Google Translate із зазначенням мови джерела для коректної транслітерації.

   

  ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ДЖЕРЕЛА:

  1. Список авторів
  2. Назва рукопису.
  3. Назва видання.
  4. Рік, номер, том видання.
  5. Індекс DOI, якщо є.
  6. Після джерела, в квадратних дужках, зазначається мова: [in Ukrainian], [in Russian].

  Приклад:

  Gosálvez J, Coppola L, Fernández JL, López-Fernández C, Góngora A, Faundez R, et al. Multi-centre assessment of nitroblue tetrazolium reactivity in human semen as a potential marker of oxidative stress. Reprod Biomed Online. 2017; 34(5) :513-521. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.01.014. [in English]

  Спочатку пишемо прізвища, потім ініціали авторів, алфавітний порядок формуємо за першою літерою прізвища.

  Напис et.al. допускається, якщо перераховується більше 6 авторів поспіль, в іншому випадку перелічуємо усіх.

  Крапки, коми та пробіли після ініціалів прибрати.

  Косі риски (//), тире, апострофи є неприпустимими. Всі елементи джерела розділяємо крапками.

  15. КОНТАКТИ

  У кінці статті необхідно вказати ПІБ контактного автора, телефон для зв'язку з редакцією та адресу Нової пошти для відправки безкоштовного примірника журналу.

  16. РОЗШИРЕНА АНОТАЦІЯ (РЕЗЮМЕ)

  Рекомендований обсяг: 350-500 слів або 1,5-2 сторінки. Розширена анотація укладається виключно українською.

  Анотація має містити:

  Розширена анотація подається окремим файлом.

   

  У разі виникнення питань щодо оформлення або подання даних, рекомендуємо ознайомитися з минулими випусками журналу.

  Редакція залишає за собою право редакційної правки без втрати суті статті, а також право відхилення статей авторів, які не дотримались редакційних вимог під час підготовки статті. Друковані матеріали автору не повертаються. Якщо стаття перероблялася автором у процесі підготовки до публікації, датою надходження вважається день надходження остаточного тексту.

  Статті редагуються і рецензуються членами редакційної ради – провідними фахівцями з відповідних областей біології та медицини.

  Черговість виходу статей затверджується редакційною колегією згідно публікаційного плану журналу. Редакція самостійно інформує автора про всі зміни в статусі розгляду його статті. У разі незгоди учасника з редакційною політикою, стаття може бути знята з публікації без права повторного друку цієї статті в цьому журналі.

  Доводимо до відома авторів, що в зв'язку зі стислими термінами підготовки статей до випуску, автор зобов'язаний протягом 3 днів після отримання зауважень від редакції, повідомити редакцію про отримання листа, і протягом з 7 днів з моменту отримання зауважень, внести необхідні зміни до статті і направити виправлений варіант. У разі недотримання строків внесення зміни, редакція журналу залишає за собою право відмовити автору в публікації або перенести вихід статті на більш пізній термін, який визначається редакцією

  Основні причини відхилення статей

  1. Стаття не проходить за технічними параметрами

  2. Стаття не відповідає «Цілям і завданням журналу»

  3. Стаття є неповноцінною

  4. Методи дослідження є незадовільними

  5. Висновки не обгрунтовані в тексті статті

  6. Текст статті на основі іншої роботи автора

  7. Стаття незрозуміла

  8. Стаття нудна

  Більше інформації про вимоги до наукових статей ви знайдете на сторінці подачі статті від Elseiver, яка містить покрокову інструкцію і додаткові пояснення.